Astro-theo-logie

   
Semináře       |       Astro-theo-logie       |      Duchovní spisy      


Nekonečný prostor je Můj, ale tvé srdce je místem našeho setkání.
(J.Popelka)Změny a novinky                                            

Stručně o procesu hledání pravého JÁ (ke čtení)          

Letenka do nebe (ke čtení)          

Letenka do nebe (ke stažení)   

SLOVO A SOUD (sdělení Boží)           !!! NOVÉ !!!

Semináře                                                       
Astro-theo-logie (starší přednášky na ASO)                                          
Duchovní spisy k probuzení vnitřního Já    
Info o proběhlých seminářích
v r. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011         

1. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke čtení)   
1. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke stažení)   

2. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke čtení)   
2. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke stažení)   

3. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke čtení)   
3. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke stažení)   
Poznámka: Třetí výběr je pro duše, které jsou pro Boha silně zapálené, a které se nebojí o duch. věcech samostatně přemýšlet.

4. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke čtení)   
4. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke stažení)   
5. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke čtení)   
5. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke stažení)   
6. výběr duch. citátů z díla J. Popelky (ke stažení)   
Přednášky J.Popelky (ke čtení/stažení)   
Meditační témata (odkaz): MEDITACE


  
  
Semináře astro-theo-logie probíhaly první sobotu v měsíci od 9-13 hod v Domě techniky v Ostravě-Mariánských Horách na Mariánském náměstí, tram. č. 3,4,8,9,11,12,14,19, zast. Mariánské náměstí (naproti Telecomu u parčíku).

Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory
  
  


Dům techniky Ostrava-Mar.Hory - mapka:    Změna:
Semináře byly (k datu 29.10.2011) pozastaveny. Více informací u lektora.


-------------------------------------------------------------------------
  
Aktuální (poslední) seminář ASTROTHEOLOGIE

  
   V neděli 2.10.2011 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 80. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se věnoval těmto tématům: Nejzákladnější potřeba života (a každé bytosti): MILOVAT A BÝT MILOVÁN. Význam přijímání potravy. Důležitost osobního vztahu s živou Bytostí.
   Na tomto semináři se zabýval významem nejdůležitějšího tématu pro lidský život - řešením otázky, co je pro člověka tím nejdůležitějším v jeho životě. Popsal význam prvního tématu, co to je - milovat a být milován. Popsal rozdíl mezi rozumově laděnými lidmi a lidmi, kteří více vnímají lásku. Zdůraznil, že skrze lásku dojde člověk k poznání Boha daleko rychleji než skrze moudrost - rozum, který tomuto spíše brání a překáží v poznání této živé skutečnosti. Popsal, jakými způsoby tělesný mozek (sídlo lidského rozumu) popírá Boha a jak je možné se od tohoto působení mozku odpojit, aby mohlo dojít k prožitku Božství v člověku a uvědomění si pravého Já.

   Co se týká dalšího tématu - Významu přijímání potravy, zdůraznil důležitost vnímání pocitu v oblasti střev, která jsou skladiště karmy. Vysvětlil, proč by střeva měla být indikátorem příjmu potravy a ne jazyk a žaludek.
   V poslední části semináře řekl, že je důležité uvědomění, že stav milovat a být milován můžeme zažít jedině tehdy, když si uvědomíme, že to lze zažít jedině s živou Bytostí. Popsal tento proces vnitřního spojení se s Ní. Dále popsal aspekty duchovní vyspělosti a skutečný význam meditace a to, jak ji správně provádět, aby došlo ke spojení s touto živou Bytostí - s vlastním Božstvím.

  
-----------------------------
  
  Všechny zbývající semináře v pís. formě včetně těch, které jsou zde ke stáhnutí, si lze objednat na níže uvedeném tel. čísle či mailu správce-webmastera tohoto webu: hkupkova(zavináč)seznam.cz

-----------------------------
Jsem Slunce Života,
které jednou všechny mraky světa rozmetá.
Můj jas všechny tváře rozzáří,
až vzejde na jejich vnitřním oltáři.
Ten oltář vaše srdce je, Mnou do vás vložené.


Já nehledím na vrásky ve tvé tváři,
Mne nezajímají ani tvé tvary,
Já jsem jen milovník tvého srdce-zrání.
(J. Popelka)

Jsem srdcem tvým i bohatstvím, jsem láskou tvou líbeznou.
Jsem smutkem tvým i zoufalstvím, jsem touhou tvou nešťastnou.
Jsem tvojí nadějí i vzkříšením, jsem slávou tvou nesmírnou.
  Kdysi jsem ti dal Mojžíšem desatero přikázání.
  Později jsem ti dal Ježíšem dvě přikázání lásky.
  Ale dnes ti JÁ, Bůh, tvé vlastní pravé JÁ říkám, a to s konečnou platností pro celou věčnost:

   Pokud Mne nebudeš milovat sladkou a blaženou mileneckou láskou
jako svého nádherného, mocného, mladého ženicha,
anebo jako svou překrásnou, něžnou, mladou nevěstu,
tak se nikdy se Mnou nesetkáš a ani nikdy nebudeš vědět, kým jsi!


                       
Duchovní význam Desatera


   Člověče, abych tě mohl JÁ – Bůh – tvé vlastní pravé JÁ vysvobodit z tvého zotročení hmotou (z Egypta), musíš uposlechnout tyto Moje rady:

1. JÁ – Bůh – tvé vlastní pravé JÁ musím být tou nejdůležitější skutečností tvého života. Nic, ale opravdu nic, nesmí mít pro tebe takovou cenu jako JÁ. Ani tvé tělo, ani tvá rodina, ani tvá práce, ani tvůj majetek. JÁ musím být tvou největší láskou a zálibou.

2. Žádnou skutečnost nesmíš posuzovat podle toho, jak se jeví navenek. Veškeré myšlenky, hmotné věci, pocity posuzuj na základě jejich duchovního obsahu.
   Nesmíš nechat dopustit, aby pozemský rozum potlačil tvou schopnost smýšlet duchovně. Nenech se zlákat věcmi, které objeví tvůj pozemský rozum. Jestliže v tobě převládne pozemské smýšlení, bude trvat velice dlouhou dobu než tě budu schopen odvést do Své říše.
   Važ si všeho, co tvou mysl pozvedává k Duchu.

3. Nesmíš Lásku používat k nesprávným účelům. Používej Lásku na základě Moudrosti. Když nebudeš rozumět Lásce, ani JÁ nebudu rozumět tobě.

4. Co nejčastěji vstupuj do vědomí svého Ducha. Protože tvá mysl, tvá emotivita a tvé tělo jsou součástmi Mého stvoření. Pouze tvůj Duch Mé stvoření překonává a je v jednotě se Mnou.

5. Miluj Lásku (otce) a Moudrost (matku). Protože jsem tě stvořil Svou Láskou a Svou Moudrostí.

6. Nepotlačuj v sobě ani ve druhých Ducha. Protože Duch je Život. Bez Ducha jsi mrtev.

7. Neopouštěj Lásku kvůli jiným pocitům a neopouštěj Moudrost kvůli zvědavosti.

8. Naprosto vše, co máš ve svém životě, patří Mně. Nikdy se nedomnívej, že něco patří tobě, protože v tu chvíli se zbavuješ Mé Přítomnosti.

9. Jednou poznanou Pravdu neustále udržuj ve své mysli.

10. Rozvíjej svou vlastní individualitu a respektuj individualitu druhých, a to jak na úrovní duchovní (dům), myšlenkové (manželka), intelektuální (služebník), emoční (děvka), tvůrčích schopností (vůl), tak i na fyzické (osel). Prostě ve všech ohledech.

  
Dvě přikázání LÁSKY KRISTA,
který ŽIJE v člověku se jménem Ježíš z Nazaretu:


   Člověče, uvědom si, že JÁ, Bůh, Tvé Vlastní Pravé JÁ, čili TY SÁM, který se nacházíš v každém bodě nekonečného prostoru, SÁM SEBE nejintenzivněji prožíváš v hrudi svého těla.

   Neustále se snaž k tomuto OHNISKU tvého Života co nejvroucněji vztahovat veškerou svou emotivitou.

   Neustále mysli na to, že JÁ, Bůh, Tvé Vlastní JÁ jsem přímo TEBOU SAMOTNÝM.

   A to vše zintenzivníš, když se neustále budeš snažit si uvědomovat, že v každém jiném těle, ať člověka, ať zvířete, ať rostliny, ať kamene žiješ přímo TY SÁM.

                          
Nová podoba modlitby "Otčenáš"
                                         
J. Popelka
Můj milovaný,
který jsi mi daroval Svůj vlastní život,
který se nalézáš tam, kde cítím, že opravdu JÁ JSEM,
už se přede mnou neskrývej, ale pomoz mi, ať mé srdce přetéká láskou,
dej, ať vnímám Tvou všudypřítomnost,
dej mi sílu, abych to, co cítím ve svém srdci, dokázal projevit i navenek,
pomoz mi, ať cokoliv dělám zde na zemi, nechť je to zviditelněním Tvé lásky, a abych při tom přemohl smrtelnost svého těla,
nezlob se na mne, že ne vždy dokážu uskutečnit ve svém životě to, co Ty si přeješ, i já se snažím to samé nevyčítat ani svým bratrům, ani svým sestrám,
prosím Tě dej, ať nikdy nezapochybuji o tom, že Ty jsi v mém životě to nejcennější, co mám, ale právě naopak, buď neustále se mnou,
neboť Ty jsi věčná a nekonečná láska, síla a moudrost.

Modlitba

Kdo z vás ucítí potřebu se modlit, tak ať se modlí těmito slovy:

Mé Božské JÁ,
prosím Tě projev svou lásku, moudrost a moc,
a uveď toto své lidství zde na zemi do takového postavení,
které přinese radost a štěstí nám oběma,
prosím Tě obdaruj toto své lidství takovými tvůrčími schopnostmi,
které toto postavení vyžaduje,
mám Tě moc rád.Astrotheologie - cesta k poznání pravého, vyššího Já
aneb spojení hvězdné nauky s naukou o Bohu.

   Astro-theo-logie je nádherný a úžasný prostředek, jak pochopit a snažit se rozumět svému nitru, protože to je podstata: Jaký jsem uvnitř, takový budu mít pozemský osud. Osud není nic jiného, než vyzrcadlení vnitřního charakteru člověka. Pokud se začne uvnitř měnit, zákonitě začne měnit i svůj pozemský osud.

   Astro-theo-logie musí v prvé řadě pomáhat k vnitřnímu vývoji člověka, k správnému Sebe-poznání a tedy k poznání jeho pravé přirozenosti - Jáství (Boha) v něm.

   Člověk nemůže porozumět svému životu, ani sobě samému, pokud se nesnaží odhalit Zdroj svého života a tedy bez snahy pochopit tento Zdroj nemůže pochopit ani sebe sama, ani ostatní bytosti a nemůže tedy mít s nimi skutečně kvalitní a opravdové vztahy.

   Horoskop ukazuje cestu k pochopení vlastního života, sebe sama a Boha. Je to nádherný obraz se symboly, za kterými se ukrývá důležité duchovní poselství a je na nás, zda se budeme snažit toto poselství odkrývat a vnímat.

Jaroslav Popelka

Jarda Popelka na listopadovém semináři Jarda Popelka na listopadovém semináři

KONTAKT: Ing. Jaroslav Popelka
M: 727912151,
E-mail: jaroslav.popelka@quick.cz


CNW:Counter