Semináře       |       Astro-theo-logie       |      Duchovní spisy      


„Ó, synu Můj, kdybys chtěl vynaložit jen desátou část energie,
již vynakládáš na zevní hledání mezi slupkami lidského vědění a lidských nauk na to, abys Mne našel!
Kdybys alespoň jednu hodinu denně Mi věnoval, představuje si Mne jako přítomného ve svém nitru a praktikoval to.“
(z knihy J. S. Bennera - Neosobní život)Info o proběhlých seminářích v r.2003 - 2011

ing. J. Popelka

    Semináře v r.2003:

1.seminář
   Dne 4.10.2003 proběhl v Domě techniky první seminář kurzu astro-theo-logie. Tento první seminář byl zcela zaměřen na téma: Kdo je Bůh? Na úvod přednášející ing. Popelka přečetl ukázky se zkušeností prožitků Boha mudrců ve starověké Indii, Egyptě, antickém Římě a ve 20.století. Byly vysvětleny 4 aspekty Božství a sice neosobní, osobní, neprojevené a tvůrčí. Byly popsány techniky zaměřené na přímý prožitek Božství. Byl vysvětlen vztah mezi neosobním Božstvím, osobním Božstvím a Ježíšem Kristem. Byl ukázán grafický symbol znázorňující Božství ve všech Jeho aspektech. Byla vysvětlena podstata trojjedinosti.

2.seminář
   V sobotu 1.11.2003 proběhl v Domě techniky 2.seminář kurzu astro-theo-logie. Přednášející ing.Popelka na začátku objasnil podstatu trojjedinosti. Bylo řečeno, že Láska, Moudrost a Vůle jsou tři aspekty jak Boha, tak i člověka. Dále byla vysvětlena podstata čtvernosti. Čtyři elementy (oheň, vzduch, voda, země) jsou symbolem čtyř úrovní ve stvoření a sice duchovní, duševní, emoční a vnějškové. Byly vysvětleny vazby a vztahy mezi těmito 4 elementy. Ing. Popelka popsal správnou a nesprávnou interakci mezi Duchem a duší. V této souvislosti byl popsán proces, při kterém došlo k degradaci Lucifera v satana. Bylo řečeno, že satan je příčinou vzniku hmoty tak, jak ji známe v tomto fyzickém vesmíru a že s tímto druhem hmoty Bůh původně ve svém tvůrčím procesu neuvažoval. Na závěr tohoto semináře ing.Popelka vysvětlil důvod inkarnace nejvyšší duchovní bytosti ve formě Ježíše Krista na planetu Zemi.

3.seminář
   Dne 6.12.2003 proběhl v Domě techniky 3.seminář kurzu astro-theo-logie. Přednášející ing.Popelka v úvodu dokončil vztahy mezi čtyřmi živly. Bylo vysvětleno uspořádání živlů v pořadí oheň, země, vzduch a voda. Bylo zdůrazněno, že v procesu duchovního probuzení člověka hraje velkou roli živel vzduchu a ještě větší živel vody. V další části semináře byly podrobně rozebírány funkce a vlastnosti nejprve živlu ohně a následně živlu vzduchu. V této souvislosti byla vysvětlena podstata lidského Ducha a lidské duše. Byl vysvětlen vztah mezi Duchem a duší. Účelem lidského vývoje je sjednocení Ducha s duší. Na závěr byl popsán význam symboliky ohně a vzduchu ve snech.

Semináře v r. 2004:

4.seminář
   V sobotu 3.1.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 4. seminář. Celý tento seminář byl zaměřen na téma - Vlastnosti a funkce živlu vody. Přednášející Ing. Popelka především vysvětlil vztah mezi myšlením a emotivitou. Dále byl objasněn vliv emocí na osobní identitu člověka. Velká pozornost byla věnována procesu vzniku lidského ega, jak toto ego odstranit a tím se navrátit do vědomí Boha v nitru člověka. Rovněž bylo řečeno, že tak jako duše představuje tělo ducha, emoční rovina představuje tělo duše. Jako hlavní funkce živlu vody byly uvedeny: intenzifikace vitality, zpětná vazba na vztah člověka ke svému pravému Já, proces automatizace, archivace minulých zkušeností a proces slučování.

5.seminář
   V sobotu 7.2.2004 proběhl v Domě techniky 5. seminář kurzu astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka celý tento seminář věnoval vysvětlení podstaty živlu země. Bylo řečeno, že živel země představuje proces externalizace. Hned na úvod byl naznačen důvod, který vede Boha k tomu, aby uskutečnil své stvoření. Byl vysvětlen proces, kterým Bůh ze sebe a skrze sebe vytváří další bytosti. Byl popsán rozdíl mezi Bohem a z něho vzešlých bytostí. Ing. Popelka na tomto semináři konstatoval, že živel země nepředstavuje fyzickou úroveň, protože hmota, jak ji známe v tomto vesmíru nebyla Bohem původně zamyšlena. Dále byly vysvětleny funkce vnějšího těla. Část semináře byla věnována problematice posmrtného života. Byly vysvětleny rozdíly mezi životem člověka zde na zemi a po jeho smrti.

6.seminář
   Dne 6.3.2004 se v Domě techniky v Mariánských horách uskutečnil 6. seminář kurzu astro-the-logie. Tento seminář přednášející Ing. Popelka věnoval odvození 12 Božích principů. Nejprve byl vysvětlen rozdíl mezi neprojeveným Božstvím a Bohem - Stvořitelem. Byl popsán proces, při kterém se neprojevený Bůh přeměňuje v Boha - Tvůrce. Dále bylo vysvětleno v čem spočívá trojjedinost Boha - Tvůrce a v této souvislosti i význam rovnostranného trojúhelníku. Bylo ukázáno, jak v trojjediném tvůrčím Duchu se latentně ukrývají 4 potenciály, které se stanou příčinou vzniku 4 živlů. Pomocí geometrických tvarů byl znázorněn vznik stvoření z tvůrčího Ducha a tím způsob, jak z rovnostranného trojúhelníka vzniká čtverec. V této souvislosti byl vysvětlen duchovní význam tvaru čtverce, draka, tvaru pyramid, rovnoramenného kříže, křesťanského kříže. Byl popsán vznik a význam čísel 7 a 12. Na závěr přednášející formuloval 12 Božích principů a ukázal jejich souvislost se znameními zvířetníku.

7.seminář
   Dne 3.4.2004 se uskutečnil v Domě techniky v Mariánských horách 7. seminář kurzu astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se v tomto semináři věnoval sedmi úrovním vědomí a to: 1. nerost 2. rostlina 3. zvíře 4. zvířecí člověk 5. člověk 6. božský člověk 7. Bůh Bylo vysvětleno, co je charakteristické pro jednotlivé úrovně vědomí, přičemž bylo konstatováno, že ve 4. úrovni vědomí se nachází cca 75% dnešního lidstva v 5. úrovni cca 25%, v 6. úrovni ani ne 1% a v 7. úrovni pouze několik jedinců z celého lidstva. V další části semináře byl vysvětlen proces duchovního vývoje člověka.

8.seminář
   V sobotu 1.5.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 8. seminář kurzu astro-theo-logie. Na tomto semináři se přednášející Ing. Popelka věnoval Rytmu a struktuře ve zvěrokruhu. V úvodu bylo definováno co je to Láska, co je to Moudrost a co Vůle. Bylo konstatováno, že i když tato tři slova jsou v lidské řeči hojně používána, skoro žádný člověk neví, co tato slova znamenají. Jedním z rytmu, který zní zvěrokruhem, je ten, kdy znamení jsou řazena v posloupnosti Láska - Moudrost - Vůle atd. Bylo vysvětleno proč. Druhý rytmus ve zvěrokruhu je ten, kdy znamení jsou řazena v posloupnosti Duch - vnějšek - duše - vnitřek atd. Znovu bylo vysvětleno proč. V této souvislosti byl vysvětlen význam úhlů 120 a 90 stupňů. Bylo řečeno, že úhel 120 je úhlem tvořivosti a úhel 90 je úhlem přechodu. Co se týká struktury zvěrokruhu, bylo řečeno, že existuji tři čtveřice a čtyři trojice. V této souvislosti bylo nejprve vysvětleno, jak zvěrokruhem probíhá tvůrčí energie a následně jak zvěrokruhem postupuje láska, moudrost a vůle.

9.seminář
   V sobotu 5.6.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 9. seminář kurzu astro-theo-logie. Celý tento seminář byl věnován čtyřem podobám Moudrosti a Vůle. Přednášející Ing. Popelka vysvětlil v čem spočívá duchovní Moudrost a Vůle, vnější Moudrost a Vůle, duševní Moudrost a Vůle a nakonec emoční Moudrost a Vůle.

10.seminář
   V sobotu 3.7.2004 proběhl v Domě techniky 10. seminář kurzu astro-theo-logie, který se zabýval posloupností 12. znamení ve zvěrokruhu. V úvodu přednášející Ing. Popelka vysvětlil mechanismus, pomocí kterého vzniká úhel 30 stupňů. Tento úhel byl definován jako úhel tvůrčího přechodu. Následně bylo vysvětleno, jak ze tří ohnivých znamení vznikají zbývající znamení zvěrokruhu. V další části tohoto semináře se přednášející věnoval duchovnímu významu posloupnosti znamení ve zvěrokruhu. Proč určité znamení je následováno právě jiným konkrétním znamením. Během výkladu Ing. Popelka konstatoval, že hlavní význam znamení Vodnáře spočívá v tom, že představuje energii, která nutí mysl k přemýšlení. Zvýšená pozornost byla věnována vysvětlení proč vodní znamení jsou následována ve zvěrokruhu ohnivými znameními.

11.seminář
   V sobotu 4.9.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 11. seminář kurzu astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se nejprve věnoval principu trojnosti. Vysvětlil součinnost Lásky, Moudrosti a Vůle v procesu tvoření. V této souvislosti podrobně popsal stav Ducha, který se nazývá Bůh Otec, stav ducha nazývaný Bůh Syn a stav Ducha nazývaný Syn člověka. Rovněž bylo vysvětleno jaké jsou mezi těmito třemi stavy Ducha vazby. V další části bylo hovořeno o čtvernosti. Byla popsána součinnost čtyř živlů v jakémkoliv tvůrčím procesu. Byla zdůrazněna skutečnost, že emoce jsou rozhodující činitel pro duchovní uvědomění člověka. Na závěr Ing. Popelka vysvětlil proč zvěrokruh začíná znamením Lva a proč za Lvem jsou další znamení seřazena určitým způsobem. Rovněž byl vysvětlen duchovní význam aspektu sextil.

12.seminář
   Dne 2.10.2004 proběhl v Domě techniky 12. seminář kurzu astro-theo-logie. Lektor těchto seminářů Ing. Popelka se v první části věnoval působení ducha na hmotu, působení hmoty na mysl, myšlenek na emoce a působení emocí na ducha. Bylo vysvětleno co je to mysl a jak vznikají myšlenky. Ve druhé části tohoto semináře se Ing. Popelka věnoval duchovní kvalitě, která se v astrologii nazývá Lev. Lvem všechno začíná i končí. V této souvislosti byl rozebrán princip dítěte. Jak Bůh - Otec, tak i člověk musí nechat v sobě zrodit stejné Dítě. Dále byl vysvětlen princip srdce. Kristus není v srdci člověka, ale Kristova Láska je přímo srdcem člověka. Následoval princip slunce. Slunce je v přírodě nejdokonalejší znázornění Boha - Syna. Dále byl probírán princip krále. Každý člověk má ve svém nitru Krále. Nakonec byl vysvětlen princip orgasmu. Obrazně řečeno je Bůh - Syn orgasmem Boha - Otce.

13.seminář
   V sobotu 6.11.2004 proběhl v Domě techniky 13. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval Duchovnímu vývoji ve světle zvěrokruhu. V úvodu bylo vysvětleno, proč je znamení Lva počátečním znamením zvěrokruhu. Dále bylo vysvětleno, proč za znamením Lva nemůže být nic jiného než znamení Panny. Byl popsán duchovní význam Panny. Bylo vysvětleno, proč za znamením Panny nemůže být nic jiného než znamení Váhy. V této souvislosti byla vysvětlena podstata duše a manželství. Na závěr bylo vysvětleno, proč za znamením Váhy nemůže být nic jiného než znamení Štíra. Byl vysvětlen duchovní princip touhy, sexu a jakým způsobem dochází ke smrti duše, případně k jejímu zesilování.

14.seminář
   V sobotu 4.12.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 14. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka na něm pokračoval ve výkladu na téma Duchovní vývoj ve světle zvěrokruhu. V úvodu byl dokončen výklad znamení Štíra. Bylo konstatováno, že Štír představuje proces, který způsobil, že Adam s Evou byli vyhnáni z ráje. Na druhou stranu, pokud je tento proces zvládnut, dosahuje člověk intenzivnějšího spojení se svým Stvořitelem. Následně bylo vysvětleno proč za znamením Štíra může následovat pouze znamení Střelce. Střelec představuje proces idealizace. V této souvislosti bylo vysvětleno proč je jeden Bůh avšak mnoho duchovních směrů. S tím souvisí výrok z Bible, kdy jeden Bůh promlouvá v množném čísle - I řekl Bůh učiňme člověka k obrazu a podobenství svému. Dále bylo vysvětleno proč za Střelcem následuje znamení Kozoroh. Kozoroh představuje princip, kterým se uskutečňuje vnější bytí. V této souvislosti bylo vysvětleno, co znamená výrok z Bible - Prach jsi a v prach se navrátíš. Prach představuje existenční rovinu, která je až za fyzickou realitou. Dále bylo vysvětleno proč za znamením Kozoroh následuje Vodnář. Bylo konstatováno, že Vodnář symbolizuje proces, při kterém je mysl nucena k přemýšlení. V této souvislosti byla vysvětlena podstata přátelství a současně kdo je nejlepším přítelem člověka.

15.seminář
   Dne 18.12.2004 proběhl v Domě techniky 15. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka pokračoval ve vysvětlování významu znamení Vodnáře. Bylo zdůvodněno proč se jeho vládce planeta Uran dává do souvislosti s náhlými událostmi a genialitou. Bylo vysvětleno jak spolu souvisí proces přemyšlení a hmotné okolnosti lidského života. V další části semináře byl vysvětlen význam znamení Ryb. Bylo konstatováno, že hlavním významem znamení Ryb je víra. Vládce znamení Ryb planeta Neptun ukazuje na to, jaké pravdy zastával člověk ve svých minulých životech. Byl vysvětlen duchovní význam přímého a zpětného pohybu ve zvěrokruhu.

Semináře v roce 2005:

16.seminář
  Dne 15.1.2005 proběhl 16. seminář. Ing. Popelka celý tento seminář věnoval duch. významu znamení Berana. Bylo vysvětleno, jak vzniká a co to je Individualita v člověku. Byly vysvětleny pojmy Bůh-Otec, Bůh-Syn, Boží Syn a Syn člověka. Byl vysvětlen rozdíl mezi Individualitou, osobností a egem. Bylo vysvětleno, co znamená a jak probíhá v člověku opravdový křest. Bylo vysvětleno, který člověk je duchovně mrtvý nebo duchovně živý. Bylo řečeno, že 90% lidí nemá zatím Individualitu a teprve čekají, až Individualita vstoupí do jejich duše. Byly vysvětleny některé verše ze Starého a Nového zákona v souvislosti se vstupem Individuality do lidské duše. Bylo vysvětleno, ze kterých částí se skládá Pravé nebo-li Vyšší JÁ v člověku. Na závěr bylo vysvětleno, co znamenají z duch. hlediska pojmy sebevědomí, sebeprosazení, odvaha, vůdcovství.

17. seminář
  Dne 5.2. proběhl 17.seminář - Dvojí pohled na trojjedinost Boha, Duchovní léčba, Tajemství Bytosti Ježíše Krista.
Ing. Popelka řekl, že Bůh má tři složky:
1.složkou je JÁ JSEM - Bůh Otec
2.složkou je Tvůrčí Duch - Kristus
3.složkou je Božská Individualita - Duch Svatý
Stejně tak je i trojjedinný i Tvůrčí Duch. Byla vysvětlena podstata léčení duchovní Silou. Bylo vysvětleno, co má společného Ježíš Kristus s ostatními lidmi a v čem se od nich liší.
     
18. seminář
  Dne 5.3. proběhl 18. seminář, který byl věnovaný pravému významu znamení Býka. Bylo také řečeno, že žádné znamení zvěrokruhu nepotřebuje tak moc, aby bylo zbaveno astrologického balastu a nečistoty, a aby byla ukázána jeho pravá podstata, právě, jako je zn. Býka, které je v astrologii dáváno do souvislosti hlavně s penězi a majetkem. Pro lepší pochopení podstaty tohoto znamení ing. Popelka zopakoval, jak vzniká Bůh Stvořitel a jaký je Jeho záměr. Vysvětlil, kdo jsou to Synové Boží a jaký je jejich vztah k Bohu Stvořiteli a člověku. Bylo řečeno, že principem znamení Býka, je schopnost projevit Lásku a Tvořivost. Bylo konstatováno, že peníze jsou v dnešní době nejmagičtějším nástrojem v rukou negativních sil. Lidstvo má v dnešní době naprosto zvrácený hodnotový systém. Ing. Popelka během tohoto semináře prezentoval novou podobu modlitby "Otčenáš" (je na úvodní stránce).

19.seminář
   Dne 2.4. proběhl 19.seminář, věnovaný duch. významu zn. Blíženců. Bylo vysvětleno, proč se zn. Blíženců nachází ve zvěrokruhu právě za zn. Býka. Bylo vysvětleno, co je intelekt, byl popsán proces, při kterém vzniká mysl, bylo řečeno, že mysl je více vzdálena od Boha než hmota. Byl podrobně vysvětlen proces, kdy Adam a jeho žena jedli ze stromu poznání dobrého a zlého, bylo vysvětleno, co znamená Adam, žena, had a proč muselo dojít k vyhnání ze zahrady Eden. Velice důležitým bodem zmíněného procesu je okamžik, kdy žena dostává jméno Eva. Dále bylo konstatováno, že na cestě k Bohu má větší vliv láska než moudrost. Na závěr bylo vysvětleno, co znamená vzdálenost, čas, rychlost a velikost.

20. seminář
  Dne 7.5. proběhl 20.seminář ing. J. Popelky, který se zabýval duch. podstatou znamení Raka a bylo vysvětleno mystérium lidské osobnosti. Byl vysvětlen rozdíl mezi lidskou Individualitou a lidskou osobností. Bylo rovněž vysvětleno, proč se znamení Raka nachází za znamením Blíženců a před znamením Lva. V této souvislosti uvedl ing. Popelka, že stupeň intelektu má vliv na emoční bytí člověka a úroveň emočního bytí má vliv na stupeň prožívání radosti v životě. Byla vysvětlena podstata emocí a jejich vznik. Emoce je myšlenka, která obsahuje větší duchovní sílu než běžná myšlenka. Byla vysvětlena podstata převtělování. Duchovní vývoj lidské duše probíhá prostřednictvím zdokonalování emočního těla člověka. Byl vysvětlen rozdíl mezi znamením zvěrokruhu a astrologickým domem. Na závěr byla vysvětlena duchovní podstata 3. kapitoly z 1. Knihy Mojžíšovy. Bylo ukázáno, že v této kapitole je popsán celý duchovní vývoj lidstva.

21. seminář
   Dne 4.6.2005 proběhl 21. seminář ing.J.Popelky, který na úvod semináře doplnil duchovní význam přechodu ze znamení Raka do znamení Lva. V této souvislosti byl vysvětlen duch. vývoj lidstva na planetě Zemi a mimořádné postavení pozemského lidstva v celém vesmíru. V návaznosti na tuto problematiku byl podrobně vysvětlen příběh o marnotratném synu z Nového Zákona (Lukáš, kap.15, verš. 11-32). Dále byl vysvětlen rozdíl mezi pohybem ve zvěrokruhu ve směru proti hodinovým ručičkám a ve směru hodinových ručiček. Bylo konstatováno, že jeden směr má ženskou povahu a inklinují k němu ženy, druhý směr má mužskou povahu a inklinují k němu muži. Byly vysvětleny významy přechodů mezi jednotlivými znameními ve směru hodinových ručiček. Byl vysvětlen rozdíl mezi úhlem 30 stupňů a úhlem 330 stupňů.

22.seminář
  Dne 2.7.2005 proběhl 22.seminář astrotheologie. Ing.Popelka věnoval skoro celý seminář vysvětlování duchovní techniky, pomocí které může člověk vyvolat přítomnost Boha ve svém nitru. Bylo vysvětleno, kde se nachází duch. srdce člověka a jak toto duch. srdce zaktivovat. Byl podrobně popsán rozhodující krok, kterým se v zaktivovaném duch. srdci vyvolává přítomnost Boží Bytosti. Na závěr semináře byl popsán skutečný duchovní význam deseti přikázání Božích. Bylo konstatováno, že Desatero nelze chápat v jeho doslovném znění. Každé přikázání je určitý duch. obraz. Desatero není v žádném případě něj. morální kodex, jak se domnívají lidé. Desatero je přesný a komplexní návod, který Bůh sdělil skrze Mojžíše, jak může každý člověk v sobě vyvolat přítomnost Boha. Tento návod ing. Popelka podrobně vysvětlil.

23.seminář
  Dne 3.9.2005 proběhl v Domě techniky 23. seminář kurzu astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka na úvod semináře zopakoval podstatu trojjedinosti. Bylo vysvětleno, co je to láska, moudrost, vůle a jaký je mezi nimi vztah. V této souvislosti bylo vysvětleno, kdo byl Lucifer a proč se transformoval na Satana. Byl vysvětlen rozdíl mezi Luciferem a Ježíšem Kristem, a jejich vztah k planetě Země. Dále byla zopakována podstata čtyřjjedinosti. Bylo vysvětleno, co představuje tvůrčí duch, proces extarnalizace, mysl, emoce a jaký je mezi nimi vztah. V další části semináře se Ing. Popelka věnoval 1. kapitole z první Mojžíšovy knihy - Genesis, čili stvoření světa v 6. dnech. Bylo konstatováno, že výklad podle doslovného textu je naprosto zavádějící. A to platí pro celý Starý zákon. Bez znalosti duchovní symboliky nemůže tuto kapitolu nikdo pochopit. Stvoření světa v 6. dnech, tak, jak to popisuje Mojžíš, přesně odpovídá posloupnosti znamení ve zvěrokruhu, počínaje znamením Lva a konče opět znamením Lva. První den stvoření světa začíná znamením Lva, pokračuje znamením Panny, dále znamením Váhy, Štíra a končí Střelcem. Druhý den stvoření světa se celý zabývá znamením Kozoroha. Třetí den stvoření světa popisuje znamení Vodnáře a Ryb. Čtvrtý den stvoření světa odpovídá polaritě znamení Berana a Vah. Pátý den stvoření světa popisuje konečný vývoj všech vzdušných a vodních znamení. Šestý den stvoření popisuje konečný vývoj všech zemských znamení a vznik nové kvality ve znamení Lva. Sedmý den stvoření, kdy Bůh odpočinul od veškeré tvorby symbolizuje Sfinga v Egyptě. Na závěr Ing. Popelka stručně vysvětlil duchovní význam úhlu 60 stupňů a to jak ve směru proti hodinovým ručičkám, tak ve směru hodinových ručiček. Bylo konstatováno, že úhel 60 stupňů hraje velkou roli v partnerských vztazích.

24.seminář
  Dne 1.10.2005 proběhl v Domě techniky 24. seminář astro-the-logie. Na úvod Ing. Popelka ve stručnosti zopakoval duchovní podstatu živlů ohně a vzduchu. Bylo řečeno, že oheň představuje tvůrčího ducha neboli Krista a vzduch představuje mysl neboli duši. Následně byla vysvětlena podstata šesticipé hvězdy a proč má stát Izrael tuto hvězdu jako svůj státní znak. Potom byl vysvětlen duchovní význam úhlu 60 stupňů, tzv, sextil, a to jak ve směru hodinových ručiček tak proti směru hodinových ručiček. Poslední část semináře byla věnována výkladu proč jednotlivá znamení zvěrokruhu mají určité znamení od sebe 60 stupňů proti směru hodinových ručiček a byl podrobně vysvětlen význam těchto vztahů.

25.seminář
  Dne 5.11.2005 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 25. seminář astro-theo-logie. Na úvod Ing. Popelka oznámil, že dokončil rukopis knihy s názvem " Největším tajemstvím je milenecká láska". A proto celý tento seminář věnoval tomuto tématu. Ing. Popelka konstatoval, že milenecká láska je největším tajemstvím života, a že skoro nikdo nezná, v čem tato láska spočívá. Bylo řečeno, že láska je všudypřítomná a věčná, a proto ji každý člověk může zažívat kdekoli a kdykoli, i kdyby právě neměl tělesného partnera. Bylo vysvětleno, co je to člověk a z jakých složek se skládá lidská bytost. Byly vysvětleny pojmy Já jsem, Individualita, tělo, mysl, emotivita a jejich funkce v prožívání lásky. Bylo vysvětleno, kdo je Stvořitel vesmíru. Bylo řečeno, že ve Stvořiteli vesmíru probíhají dva procesy, a sice proces mužství a proces ženství. Tyto dva tvůrčí procesy ve Stvořiteli vytvářejí ve stvoření čtyři stavy bytí a ty v konečném důsledku vytvářejí stav mužský a stav ženský včetně tělesného pohlaví. V každém člověku jsou obsaženy oba stavy bytí. Účelem lidského života je tyto dva stavy bytí zharmonizovat a vyrovnat. Muž musí aktivovat svou ženskou složku, žena musí aktivovat svou mužskou složku. Na závěr semináře Ing. Popelka vysvětlil techniky, jak se tato harmonizace provádí, a současně jak se může člověk neustále udržovat ve stavu milenecké zamilovanosti.

26.seminář
  Dne 3.12.2005 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 26. seminář kurzu astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka celý tento seminář věnoval úhlu 60 stupňů ve směru hodinových ručiček. Bylo řečeno, že tento úhel symbolizuje proces myšlení. Ing. Popelka vysvětlil podstatu mysli a význam procesu myšlení. Bylo řečeno, že myšlení znamená tvořit, a že myšlením si člověk může vytvořit cokoliv. Co si člověk myslí, se neuskuteční někdy časem, ale začne existovat okamžitě na duševní a duchovní úrovni. Aby však proces myšlení přinesl i hmotné výsledky, je třeba k němu připojit touhu a víru, proto bylo vysvětleno, co touha a víra znamená. Byly vysvětleny významy 60 stupňových vztahů všech 12 znamení zvěrokruhu. Na závěr semináře byla vysvětlena podstata idejí a jejich význam v procesu myšlení.

Semináře v roce 2006:

27.seminář
   Dne 7.1.2006 proběhl v Domě techniky 27. seminář astro-theo-logie. Na úvod přednášející Ing. Popelka připomenul přítomným posluchačům, co je cílem těchto seminářů. Ing. Popelka konstatoval, že jejich hlavním záměrem je pomáhat lidem v nalezení Boha. Bůh je přímo lidským JÁ. Avšak je nutné, aby si člověk toto své JÁ uvědomil v čisté formě, tzn. s ničím neztotožněné. Byly vysvětleny hlavní překážky na duchovní cestě. Bylo zdůrazněno, že pravá duchovní cesta nemůže probíhat, pokud se člověk myšlenkově nerozvíji. K plnému pochopení Boha je rovněž nutno pochopit lidské tělo. Ing. Popelka vysvětlil duchovní využití podvěšku mozkového, šišinky, hypotalamusu a pupeční oblasti. Na závěr byl vysvětlen význam 30 stupňového úhlu ve směru hodinových ručiček. Byly vysvětleny významy vztahů mezi jednotlivými znameními, které svírají tento úhel.

28.seminář
   Dne 4.2.2006 proběhl v Domě techniky 28. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka celý tento seminář věnoval duchovní podstatě aspektu kvadratura. Byl vysvětlen proces, při kterém se neprojevený Bůh proměňuje na Boha projeveného a tím se stává Bohem stvořitelem. Byla vysvětena duchovní podstata pozornosti, vůle, moudrosti a lásky. Bylo konstatováno, že láska je maximálním vystoupením původně neprojeveného Boha sama ze sebe směrem ven a současně, že je i jeho maximálním soustředěním. To je důvodem, že projevený Bůh cítí potřebu tvořit vesmír. Byla vysvětlena podstata nuly, jedničky, nekonečna a jejich vzájemný vztah. Bylo vysvětleno, že ve stvoření existuje pouze to, co je obsaženo v projeveném Bohu, a ten obsahuje pouze to, co se objevilo, když vznikal z Boha neprojeveného.

29.seminář
   Dne 4.3.2006 proběhl v Domě techniky 29. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve výkladu duchovního významu aspektu kvadratury. Bylo konstatováno, že úhel 90 stupňů představuje proces, při kterém Bůh zvětšuje svou blaženost. Na úvod Ing. Popelka zopakoval, jakým způsobem původně neprojevený Bůh se proměňuje na Boha projeveného, čímž se stává Bohem Stvořitelem. Následovalo vysvětlení významu, proč jednotlivá znamení zvěrokruhu svírají úhel 90 stupňů s určitým jiným znamením, přičemž bylo probráno všech 12 znamení zvěrokruhu. V další části byl vysvětlen význam úhlu 120 stupňů ve směru a proti směru hodinových ručiček. V této souvislosti Ing. Popelka vysvětlil proces, který probíhá v Bohu Stvořiteli během jeho tvoření. Bylo řečeno, že nejprve se v Bohu aktivuje jeho láska, která později vytvoří nějakou ideu a tato idea vytvoří určité individuality, které tuto ideu uskutečňují ve hmotném vesmíru. Bylo konstatováno, že hlavním úkolem pozemského člověka je objevení jeho vlastní individuality, protože individualita je pravým JÁ člověka.

30.seminář
Dne 1.4.2006 proběhl v Domě techniky 30. seminář astro-theo-logie.
Ing. Popelka na tomto semináři dokončil výklad problematiky úhlu 90 stupňů. Byly vysvětleny významy vztahu 90 stupňů proti směru hodinových ručiček u všech 12 znamení zvěrokruhu.

V této souvislosti Ing. Popelka uvedl, že každý člověk má dva horoskopy:
Horoskop zrození, který se týká rozvoje osobnosti v současné inkarnaci. Druhým horoskopem je horoskop početí. Horoskop početí popisuje předcházející inkarnaci. Horoskop početí je karmickým horoskopem.
Některé významné události v životě zrozence nelze vypátrat z horoskopu zrození, pouze pomocí direkcí a progresí v horoskopu početí. Existuje metoda, pomocí které lze z horoskopu zrození zjistit okamžik početí. Náznak této metody je obsažen v metodě Hermových váh. Ale pouze náznak.

Na závěr Ing. Popelka navázal na předcházející seminář a pokračoval v objasňování významu úhlu 120 stupňů ve směru a proti směru hodinových ručiček.

31.seminář
  Dne 6.5.2006 proběhl v Domě techniky 31. seminář astro-theo-logie.
  Na úvod semináře Ing. Popelka vysvětlil způsob, kterým rytmicky pulsuje tvůrčí centrum vesmíru. Bylo řečeno, že tato pulsace má čtyři fáze. Během tohoto pulsování vznikají jednotlivé ideje a následně jednotlivé individuality. Idea není nic jiného, než láska v akci. Když vznikne v tvůrčím centru určitá individualita, tak neopouští ihned toto centrum, ale postupně v něm dozrává, stejně jako plod v těle matky. Během tohoto dozrávání jsou z tohoto centra vyzařovány hmotné, mentální a emoční energie, které jsou šité na míru pro tuto dozrávající individualitu. Teprve až individualita dosáhne určitého stupně zralosti, opouští toto centrum a noří se do těchto energií.

  V druhé části semináře se Ing. Popelka zaměřil na úhel 120 stupňů proti směru hodinových ručiček.
  Bylo vysvětleno, že s každým znamením zvěrokruhu souvisí jiné přislušné znamení, které představuje jeho tvůrčí potenciál. Bylo objasněno v čem spočívá tvůrčí potenciál všech 12 znamení zvěrokruhu.

32.seminář
Dne 3.6.2006 proběhl v Domě techniky 32. seminář astro-theo-logie.

   Ing. Popelka celý tento seminář věnoval úhlu 120 stupňů ve směru hodinových ručiček.
  Bylo konstatováno, že tento úhel představuje proces meditace. Nejdříve byl podrobně vysvětlen proces, při kterém se prapůvodní čisté bytí pomocí meditace transformovalo na tvůrčí centrum, které později stvořilo vesmír. V této souvislosti bylo vysvětleno, že aspekt trigon nemůže existovat bez aspektu kvadratury a naopak. Bylo ukázano, jak je tento proces obsažen ve zvěrokruhu. Bylo řečeno, že tentýž proces, který obsolvovalo samotné Božství, musí uskutečnit každý člověk, který se chce dostat do kontaktu se svým vyšším Já. Rovněž bylo řečeno, že žádný tvůrčí proces se neobejde bez meditace. Na závěr byl vysvětlen význam tohoto úhlu u všech znameních zvěrokruhu.

33.seminář
V sobotu 2.9.2006 proběhl v Domě techniky 33. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka celý tento seminář věnoval problematice úhlu 150 stupňů ve směru hodinových ručiček. Hned na úvod bylo řečeno, že podstatu tohoto úhlu nelze pochopit bez znalosti duchovní podstaty života. Proto Ing. Popelka vysvětlil procesy, které proběhly v původním božství, než se z něho stal Bůh tvůrce. Dále byly vysvětleny procesy, pomocí kterých Bůh tvůrce tvoří své stvoření. Na základě těchto vysvětlení bylo konstatováno, že hlavní podstatou tohoto úhlu je touha. Specifičnost tohoto úhlu spočívá v tom, že je to úhel složený. Ostatní úhly ve zvěrokruhu představují určitý jednotlivý proces, avšak tento úhel v sobě obsahuje najednou procesy dva. Každé znamení zvěrokruhu touží po určitém jiném konkrétním znamení. Na závěr semináře byla probrána jednotlivá znamení a bylo vysvětleno proč touží po určitém jiném znamení.

34.seminář
V sobotu 7.10.2006 proběhl v Domě techniky 34. seminář astro-theo-logie.
Přednášející Ing. Popelka v první části tohoto semináře dokončil výklad o úhlu 150 stupňů ve směru hodinových ručiček.
Ve druhé části se zabýval procesem vzniku vesmíru. Bylo řečeno, že na počátku všeho existovalo pouze samotné čisté bytí. V tomto stavu neexistovala žádná dualita, tzn. ani světlo ani tma, ani nekonečnost ani konečnost, ani mužství ani ženství. Potom proběhl proces, při kterém vzniklo sebe si uvědomující bytí a současně bytí, které si není vědomé samo sebe. Teprve v tomto okamžiku vznikla dualita, tzn. světlo a tma, nekonečnost a konečnost, mužství a ženství. V této souvislosti byla vysvětlena podstata spánku a bezvědomí. Byla popsána technika, pomocí které může člověk pomocí procesu usínání si udržet své vědomí a tím v noci vědomě vstupovat do oblastí, které jsou za hmotnou realitou. Takto si člověk může sám na sobě dokázat svou nesmrtelnost. V další fázi sebe si vědomé bytí začalo zintenzivňovat samo sebe a začalo pronikat do středu bytí, které si neuvědomuje samo sebe. Výsledkem tohoto procesu byl vznik supervědomí, které je v astrologii symbolizovano Sluncem. Teprve toto supervědomí je tvůrcem vesmíru. Supervědomí ze sebe vyzařuje hmotu, mysl a emotivitu. V současné době probíhá vývoj hmoty, mysli a emotivity k bodu jejich sebeuvědomělosti. Teprve tehdy bude dokončena přípravná fáze stvoření a nastane vznik skutečného stvoření, pomocí kterého supervědomí bude schopno plně projevit své tvůrčí možností. V této souvislosti bylo řečeno, že duše které se trvale budou snažit se nepodílet na této připravné fázi, budou v určitém okamžiku na věky umístěny do oblasti nebytí a tím na věky zanikne jejich existence.

35.seminář
V sobotu 4.11.2006 proběhl v Domě techniky 35. seminář astro-theo-logie.
V úvodu semináře se přednášející Ing. Popelka věnoval vztahu mezi lidskou sexualitou a duchovní cestou. Bylo řečeno, že nikdo nemůže objevit své pravé JÁ, pokud vědomě nepřijme plně svou sexualitu a nenaučí se s ní pracovat.
V další části se věnoval problematice trojjedinnosti stvořitele a čtyřjedinnosti stvoření. Vysvětlil nutnost jejich vzájemného průniku, a proč tento průnik odhaluje podstatu 150 stupňového úhlu. Na závěr byla vysvětlena duchovní podstata jednotlivých vztahů mezi znameními zvěrokruhu Beran - Panna, Býk - Váhy a Blíženci - Štír.

36. seminář
V sobotu dne 2.12.2006 proběhl v Domě techniky 36 seminář astrotheologie zaměřený na přechod z věku Ryb do věku Vodnáře - Ing. Popelka vysvětlil důležitý duchovní význam tohoto přechodu, dále bylo vysvětleno pokračování duch. významu aspektu 150° proti směru hod. ručiček (Rak-Střelec, Lev-Kozoroh, Panna-Vodnář, Váhy-Ryby, Štír-Beran, Vodnář-Lev)

37.seminář
Dne 6.1.2007 proběhl v Domě techniky 37. seminář astro-theo-logie.
Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve výkladu významu úhlu 150 stupňů proti směru hodinových ručiček. Nejprve se zabýval významem vztahu mezi znamením Střelce a znamením Býka. V této souvislosti hovořil mimo jiné o okamžiku početí. Bylo řečeno, že u každého člověka jsou 3 důležité okamžiky, a sice okamžik zrození, početí a okamžik, kdy lidská duše pojala úmysl se inkarnovat na tuto planetu. Pro každý tento moment lze vypočítat horoskop, přičemž každý z nich má svůj specifický význam. Horoskop početí odhaluje vlivy, které souvisí s minulým životem, a proto je silně karmické povahy. Dále byly vysvětleny duchovní významy vztahů mezi znameními Kozoroh - Blíženci, Vodnář - Rak, Ryby - Lev.

38.seminář
Dne 3.2.2007 proběhl v Domě techniky 38. seminář astro-theo-logie. Ing Popelka se tomto semináři věnoval duchovní podstatě úhlu 180 stupňů, tzv. opozici. Na úvod konstatoval, že povaha stvoření přesně kopíruje povahu svého stvořitele. Protože tvůrčí duch je jeden, ale současně má tři kvality, nastávají v něm cyklicky 4 stavy bytí. Každý z těchto jeho stavů bytí má za následek vznik jednoho živlu a každý z těchto stavů stvořitele má svou polaritu. Platí pravidlo, že se přitahují pouze ty polarity, které jsou opačné a současně stejné. Polarita jednotlivých živlů je následující: oheň je mužsko-mužský, země je mužsko-ženská, vzduch je žensko-mužský a voda je žensko-ženská. Byla vysvětlena polarita jednotlivých znamení zvěrokruhu. Nejvíce mužským znamením je znamení Lva a nejvíce ženským znamením je znamení Raka.

39.seminář
Dne 3.3.2007 proběhl v Domě techniky 39. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve vysvětlování podstaty aspektu opozice. Aby tento úhel byl důkladně pochopen, bylo hned na úvod vysvětleno, proč stav jednoty je okamžitě stavem, kdy existuje trojjedinost. Dále byla objasněno proč stav dvojnosti je okamžitě stavem, kdy existuje čtyřjedinost. Stav čisté dvojnosti jako takový vůbec neexistuje. Vždy je stav podvojné dvojnosti. Tato skutečnost má rozhodující význam pro aspekt opozice. Z tohoto důvodu nemůže existovat polarita pouze ve formě mužsko – ženský, ale jedině ve formě mužsko-mužský – žensko-mužský a mužsko-ženský – žensko-ženský. Plnosti existence dosahuje živá bytost pouze tehdy, když vědomě zažívá 4 formy vědomí najednou. Bylo vysvětleno v čem spočívá duchovní podstata těchto čtyř forem vědomí. Znamení Váhy a současně 7 astrologický dům nepopisuje primárně jaký typ lidí k sobě jedinec přitahuje, ale jakou kvalitu je třeba vědomě rozvíjet ve vztazích s ostatními. Na závěr byl vysvětlen rozdíl mezi skutečnostmi, které jsou pojmenovány termíny inteligence, intelekt, racionální rozum a mysl.

40.seminář
Dne 7.4.2007 proběhl v domě techniky 40. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve vysvětlování duchovní podstaty aspektu opozice. Bylo řečeno, že existence každé skutečnosti je podmíněna existencí skutečnosti právě opačné. Aby tento zásadní duchovní princip veškerého života mohl být naplněn, musí pro toto naplnění existovat určité prostředky, a těmito prostředky jsou skutečnosti, které vytvářejí pravý úhel vůči určité opozici. Život existuje a působí pouze ve 4 rovinách. V této souvislosti byla vysvětlena duchovní esence 4 živlů. Ing. Popelka potom vysvětlil podstatu křiže, který byl natočen tak, aby živel vody byl umístěn jako první dům. Toto aranžmá 4 živlů popisuje proces, při kterém původní čisté bytí samo sebe přetvořilo v tvůrčí centrum vesmíru. Byla podrobně popsána podstata tohoto procesu. Dále bylo vysvětleno, jak v horoskopu probíhá reinkarnační proces, tzn. jak je v horoskopu zaznamenána minulá inkarnace a jak inkarnace budoucí. Byla vysvětlena duchovní podstata prvního, sedmého, čtvrtého a desátého domu. Potom byl kříž čtyř živlů natočen tak, aby živel ohně byl umístěn jako první dům. Toto aranžmá 4 živlů popisuje, jak tvůrčí centrum vytváří své stvoření.


41.seminář
Dne 5.5.2007 proběhl v Domě techniky 41. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval v objasňování podstaty opozice. Na úvod konstatoval, že tvůrčí zdroj vesmíru má 3 kvality, a jednou z nich je inteligence. Z toho vyplývá, že každý člověk, který usiluje o osobní setkání s touto tvůrčí bytostí, ji nemůže dosáhnout, pokud nebude rozvíjet svou inteligenci, a to především v duchovních věcech. Následně byl vysvětlen duchovní význam čtverce, čtyř rohových domů a čtyř živlů. Po tomto vysvětlení Ing. Popelka začal umísťovat jednotlivé živly tak, aby se postupně objevily jako 1. dům. Pomocí tohoto natáčení 4 živlů bylo vysvětleno, jak se postupně rozvíjel život. Před jakýmkoliv tvůrčím procesem existoval pouze samotný prazáklad života, o kterém nelze říct nic jiného, než to, že vždy JE. Tento prazáklad veškerého života je symbolizován živlem vody. Později tento prazáklad určitým procesem dosáhl stavu své sebeuvědomělosti, což je vyjádřeno tak, že živel vody se stane 1. domem. Postupně se tato sebeuvědomělost prazákladu zintenzivňovala, až bylo dosaženo stavu vědomé sebeuvědomělosti, což je vyjádřeno tím, že živel ohně se stane 10. domem. Ing Popelka dále popisoval, jak později vznikaly čím dál složitější stavy vědomí, které jsou vždy vyjádřeny kombinací určitého živlu s určitým rohovým domem. Na základě těchto kombinací bylo vysvětleno, jak byly astrologické domy v přítomné inkarnaci umístěny v minulé inkarnaci a jak budou umístěny v budoucí inkarnaci.

42.seminář
Dne 2.6.2007 proběhl v Domě techniky 42. seminář astro-theo-logie, na kterém probíhalo vysvětlování podstaty opozice. Na úvod přednášející Ing. Popelka konstatoval, že současná astrologie ve svých různých obdobách namísto, aby člověku pomáhala v jeho duchovním rozvoji, ho duchovně zatemňuje. Podstata zvěrokruhu je velmi jednoduchá. Zvěrokruh je vybudován na třech funkcích, kterými jsou tvořivost, inteligence a realizace, a dále na čtyřech stavech bytí, kterými jsou stejnost, odlišnost, částečnost a celkovost. Dvanáct znamení zvěrokruhů jsou výsledkem kombinací těchto sedmi skutečností. Ing. Popelka vysvětlil základní podstatu všech 12 znamení. Na závěr byla objasněna podstata opozice všech protilehlých znamení.

43.seminář
Dne 1.9.2007 proběhl v Domě techniky 43. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka tento seminář věnoval duchovní podstatě aspektu konjunkce. Na úvod bylo vysvětleno, jak v jednom jediném Bohu vzniká nekonečné množství zosobněných božských vlastností, což není nic jiného než individualita. Aby se individualita mohla projevit navenek, potřebuje k tomu prostředek, kterým není nic jiného než lidská duše. Horoskop není nic jiného než informace o tom, jakým směrem se má určitá lidská duše vyvíjet, aby se mohla dostat do kontaktu se svou individualitou a mohla se tím stát jejím nástrojem. Horoskop je absolutně duchovním fenoménem. Konjunkce primárně není situace, kdy se na stejném místě nachází dvě nebo více planet, ale každé planetární umístění představuje jednotlivou konjunkci. Dvě planety ve stejném znamení představují aspekt konjunkce bez ohledu na jejich vzájemnou vzdálenost. Dvě planety ve dvou znameních netvoří aspekt konjunkce, i kdyby stály od sebe 1 stupeň.

44.seminář
Dne 6.10.2007 proběhl v Domě techniky v Ostravě 44. seminář astro-theo-logie. Na úvod přednášející Ing. Popelka sdělil, že od r. 2008 do r.2012 budou na Zemi probíhat zásadní události, které rozdělí celé lidstvo do dvou skupin. V této souvislosti se rozhodl celý tento seminář věnovat duchovní praxi. Na tomto semináři podrobně popsal meditační techniku, která vede okamžitě do spojení s vyšším Já v člověku. Tuto techniku nazval "Letenka do nebe".

45.seminář
V sobotu 3.11.2007 proběhl v Domě techniky 45. seminář astro-theo-logie. V první části semináře se Ing. Popelka vrátil k meditační technice, kterou popsal na minulém semináři, a věnoval se některým detailům, které zintenzivňují prožitek božství v člověku. V další části se věnoval duchovnímu významu galaktického centra. Vysvětlil techniku, pomocí které lze zjistit, kdy na naši planetu působí intenzivně duchovní energie. Tato technika spočívá v tom, že galaktické centrum je aktiivováno určitými planetárními vlivy. Učinkování této techniky dokumentoval na příkladech Ježíše Krista, Plotinose, Martina Luthera a Emanuala Swedenborga. Ing. Popelka konstatoval, že poslední zvýšené působení duchovní energie probíhalo v letech 2006 a 2007. Na závěr semináře bylo vysvětleno, jaká je duchovní podstata astrologických domů.

46. seminář
Dne 1.12.2007 proběhl v Domě techniky 46. seminář astro-theo-logie. Na úvod semináře Ing. Popelka zdůraznil důležitost tělesné mysli při meditaci. Vysvětlil, jakým způsobem lze komunikovat s vyšším Já. V další části bylo řečeno, že lidstvo se vyvíjí v určitých etapách. Tyto vývojové etapy lze sledovat pomocí stálice Regulus a galaktického centra. Byl vysvětlen rozdíl mezi působením těchto dvou objektů. V této souvislosti bylo řečeno, že planeta Země nepatří do systému Mléčné dráhy. Věk Ryb začal v roce 157 př.n.l. Ing. Popelka ukázal, které dvě historické události zahájily věk Ryb. Podstatou věku Ryb je globalizace. Věk Vodnáře začne 1.12.2011. Protože podstatou Vodnáře je odlišnost, dojde v příštích letech k velkému rozdělení lidstva. Dále bylo vysvětleno, proč z duchovního hlediska musí horoskop obsahovat astrologické domy, a že jediný správný systém je podle Regiomontana. Na závěr semináře byly vysvětleny skutečné významy všech znamení zvěrokruhu a astrologických domů. V této souvislosti bylo řečeno, že mnoho z těchto významů bylo současnou astrologií ve všech jejich obdobách překrouceno. Markantním příkladem tohoto překroucení je planeta Saturn, která je prezentována jako princip omezení a překážek. Její význam je zcela jiný. To dokazuje, že současná astrologie je produktem černých mágů, kteří usilují o zotročení lidstva.

47.seminář
Dne 5.1.2008 proběhl v Domě techniky 47. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval syntetickému pojetí chápání zvěrokruhu. Bylo řečeno, že aby byla plně pochopena kvalita určitého znamení zvěrokruhu, nesmí být posuzována samostatně, ale musí se příslušná poloha tohoto znamení ve zvěrokruhu konfrontovat s polohami zbývajících 11 znamení. V první části semináře bylo vysvětleno, proč zvěrokruh začíná znamením Berana, proč druhé v pořadí je znamení Býka atd. Bylo konstatováno, že určité znamení nemůže být následováno žádným jiným znamením, než jak to spatřujeme ve zvěrokruhu, protože konkrétní přechod jednoho znamení do druhého vždy představuje jeden z 12 mechanismu života.
  Ve druhé části byl vysvětlen archetyp Berana, čili archetyp individuality. Základní rys každé individuality představuje znamení Berana. V záležitostech 2. domu se individualita chová jako znamení Býka. V záležitostech 3. domu se individualita chová jako znamení Blíženců atd. Takto bylo popsáno, jak se individualita chová ve všech 12 oblastech života.

48.seminář
Dne 2.2.2008 proběhl v Domě techniky 48. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se celý tento seminář věnoval procesu, při kterém je určitý živel zintenzivňován jedním živlem a degradován druhým živlem. Bylo řečeno, že zdrojem všech živlů je živel vody. Bylo vysvětleno, že živel vody ve svém původním stavu představuje stav vědomí před stvořením vesmíru. Z vody povstal živel ohně. Oheň představuje stav vědomí, který vytváří vesmír. Přestože voda ze sebe vytvořila oheň, snaží se ho zpětným tahem pohltit zpět v sobě a tím ho zničit. Proto, aby živel ohně udržel svou existenci, vytváří ze sebe živel země. Živel země představuje stav vědomí, který je přesně opačný vůči stavu, který představuje živel vody. Tím dochází k tomu, že země neutralizuje působení vody, a tím je vodě znemožněno, aby v sobě absorbovala živel ohně. Tento základní mechanismus působí mezi všemi příslušnými živly. Tzn. že země, aby nebyla zničena ohněm, musí ze sebe vytvořit živel vzduchu atd. Byly popsány 4 stavy vědomí, které představují jednotlivé živly. Aby člověk dosáhl spojení se svým pravým JÁ (Bohem), musí být schopen vědomě tyto 4 stavy vědomí vyvolávat v jednom a tom samém okamžiku.

49.seminář
Dne 2.3.2008 proběhl 49. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve vysvětlování mechanismu, při kterém určitý živel je posilován určitým jiným živlem a potlačován jiným určitým živlem. Bylo konstatováno, že u většiny lidí se jednotlivé živly potlačují procesem vzájemné absorpce, což v konečném důsledku způsobuje, že tyto 4 živly se navzájem prostoupí a jsou prožívány jako jedna skutečnost. Takový stav zabraňuje člověku, aby mohl prožít své vyšší já. Byly vysvětleny 4 možné případy vzájemného potlačování mezi živly, a jak se toto potlačování odráží na duchovní rovině. Je nutno dosáhnout takového stavu, kdy se jednotlivé živly vědomě rozestoupí a všechny jsou prožívány současně. Na závěr byl popsán archetyp Býka, neboli samostatně tvořící bytosti.

50.seminář
V sobotu 5.4.2008 proběhl v Domě techniky 50. seminář astro-theo-logie. V úvodu semináře se přednášející Ing. Popelka věnoval problematice lidské mysli. Bylo řečeno, že jedna část lidské mysli souvisí s fyzickým mozkem. Tato tzv. racionální mysl se zaobírá pouze fyzickým tělem a jeho prostředím, a proto nemá žádné ponětí o duchovních skutečnostech, jako je Bůh, posmrtný život atd. Druhá část lidské mysli souvisí s duchovním srdcem. Tato druhá část lidské mysli se neustále zaobírá samotnou podstatou života, a proto je schopna vnímat duchovní skutečnosti a nahlížet do duchovního světa. Tato duchovní mysl je u většiny lidí umrtvená, a lze ji aktivovat pouze prostřednictvím aktivace duchovního srdce.
    V další části byla řešena problematika tvůrčího procesu. Každý tvůrčí proces má tři složky. První složkou je tvůrčí energie, druhou je určitá tvůrčí technika a třetí je určitá tvůrčí vlastnost. To má za následek, že veškeré tzv. hlavní znamení ve zvěrokruhu poukazují na vlastnosti, pevná znamení na určité činnosti a pohyblivá znamení na určité tvůrčí techniky.

51.seminář
V sobotu 3. 5. 2008 proběhl v Domě techniky 51. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval problematice vnitřního slova. Bylo řečeno, že je důležité, aby se člověk naučil komunikovat se svým vyšším Já. Vyšší Já se neustále snaží člověku sdělovat své myšlenky, ale většina lidí si tyto myšlenky neuvědomuje. Je to způsobeno tím, že většina lidí je zaměřena pouze na mysl, která souvisí s mozkem. Tato tělesná mysl však není schopna zachycovat myšlenky přicházející od vyššího Já. K tomu je určena mysl, která souvisí s duchovním srdcem. Aby člověk mohl komunikovat se svým vyšším Já, musí se naučit myslet srdcem. Řečeno jinými slovy, člověk musí opustit svou mozkovou mysl a zcela se zaměřit na svou duchovní mysl, která sídlí v hrudi, a zde musí provádět svou myšlenkovou činnost. V další části se Ing. Popelka zabýval podstatou čtvrtého rozměru. Čtvrtým rozměrem není čas, ale určitý prostorový faktor. Čtvrtý rozměr způsobuje, že makrokosmos přechází do mikrokosmu a naopak. Na závěr semináře byly objasněny určité aspekty všech 12 znamení.

52. seminář
Dne 7.6.2008 proběhl v Domě techniky v Ostravě – Mariánských horách 52. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se v úvodu zaobíral duchovní cestou. Bylo řečeno, že každý člověk, který se vydá na duchovní cestu, musí prodělat tři fáze. První fáze se nazývá kandidát, druhá žák ve zkušební době a třetí následovník. Bylo vysvětleno, co každá z těchto fází na duchovní cestě představuje. V této souvislosti bylo rovněž vysvětleno, co symbolizuje a představuje stav Jana Křtitele. V druhé části semináře se Ing. Popelka podrobně věnoval procesu meditace. Bylo řečeno, že meditace, která vede k poznání vyššího Já v člověku, musí splňovat tři niterné podmínky. Bylo vysvětleno o jaké niterné podmínky se jedná a jakým způsobem je lze v člověku vyvolat.

53. seminář
Dne 6.9.2008 proběhl v Domě techniky v Ostravě – Mariánských horách 53. seminář astro-theo-logie.
   Přednášející Ing. Popelka na úvod zdůraznil významnost současného časového úseku, kdy končí věk Ryb a nastupuje věk Vodnáře. V nejbližší době každý člověk bude muset prokázat, jak dalece pokročil v procesu svého duchovního rozvoje. Lidstvo by se rovněž mělo připravit na to, že v příštích několika málo letech bude veřejně konfrontováno s mimozemskými inteligencemi.
  V další části semináře byl popsán proces, při kterém se původně neosobní Bůh stává Bohem osobním. Bylo zdůrazněno, že člověk by měl usilovat o setkání se svým osobním Bohem, protože takto dochází k užšímu sepjetí mezi lidstvím a božstvím. Byl vysvětlen vztah mezi láskou a moudrostí. V této souvislosti bylo vysvětleno, co představuje Kristus, Lucifer a Satan. Tato skutečnost je v lidském těle zmaterializovaná srdcem, plícemi a předním mozkem. Bylo řečeno, že původně Lucifera, dnes Satana představuje znamení Panny. Na závěr byly popsány meditační postupy, které umožňuji lidské mysli rychle zachytit přítomnost vyššího Já.

54.seminář
V sobotu 4.10.2008 proběhl v Domě techniky 54. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka řekl, že zvěrokruh je jazyk, kterým život promlouvá k člověku. Byla vysvětlena duchovní podstata čísla 12. Jednička představuje Boha ve stavu, kdy spočívá sám v sobě. Dvojka představuje stav, kdy existuje Bůh a jeho stvoření. Dvanáctka ve svém celku představuje situaci, kdy existuje současně tvůrce, proces tvoření a stvoření. Situace, že by existoval Bůh bez procesu tvoření a bez svého stvoření je naprosto nemyslitelná. Bůh v jedné své extremní poloze představuje absolutní jednotu. Tato skutečnost je symbolizována živlem ohně. Ve své druhé extrémní poloze Bůh představuje absolutní rozmanitost. Tato skutečnost je představovaná živlem vzduchu. V této souvislosti byla vysvětlena podstata a význam 7. domu. Posloupnost živlů ohně, země, vzduchu a vody představuje základní mechanismus, který život používá k tomu, aby prohloubil sám sebe.

55.seminář
V sobotu 1.11.2008 proběhl v Domě techniky 55. seminář astro-theo-logie.    Přednášející Ing. Popelka se zabýval odvozením 12 kvalit života. Bylo řečeno, že ve veškerém životě operují dva základní mechanismy.   První mechanismus spočívá v tom, že a) existuje určitá kvalita, která vlivem přirozenosti života vyvolává b) určitou tvůrčí činnost, c) určitá tvůrčí činnost vyvolává určitou tvůrčí techniku.    Druhý mechanismus spočívá v tom, že a) existuje určitá jedinečnost, b) určitá jedinečnost vyvolává samostatnost, c) samostatnost vyvolává odlišnost a d) odlišnost vyvolává příbuznost. Tyto dva životní mechanismy pracují souběžně a navíc se vzájemně prostupují. Výsledkem je 12 základních kvalit život. A sice: 1. jedinečná kvalita, 2. samostatná tvořivost, 3. odlišnost inteligencí, 4. příbuzná kvalita, 5. jedinečná tvořivost, 6. samostatná inteligence, 7. odlišnost kvalit, 8. příbuzná tvořivost, 9. jedinečná inteligence, 10. samostatná kvalita, 11. odlišnost tvořivostí, 12. příbuzná inteligence.


56.seminář
V sobotu 6.12.2008 proběhl v Domě techniky 56. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval rozdílu mezi dvanáctkovým a desítkovým systémem. Na úvod zopakoval postatu tvůrce vesmíru a postatu stvoření. Proniknutím stvořitele a jeho stvoření vzniká číslo 12. Dvanáctka představuje všechny základní vlastnosti života. V samotné dvanáctce však není zahrnuta časovost. Protože však časovost je nezbytnou součástí života, musí být zahrnuta do zvěrokruhu. Časovost není obsažena ve stvořiteli, ale pouze ve stvoření. Na základě této skutečnosti Ing. Popelka matematicky odvodil, jak se dvanáctka mění na třicítku, přesněji řečeno na 3 krát 10. Třicítka není nic jiného než dvanáctka, do které je zahrnuta časovost. Pokud zvěrokruh pozorujeme z časového hlediska, pozorujeme pravidelně se opakující desítkový rytmus. Byla popsána zakladní charakteristika každého stupně z tohoto desítkového rytmu. Na závěr se Ing. Popelka zaobíral podstatou astrologických direkcí. Bylo řečeno, že princip direkcí je naprosto stejný jako pohyb velké a malé hodinové ručičky. Z tohoto důvodu tzv. sukundární a primární direkce nemají žádné opodstatnění. Jediné správně fungující jsou tzv. symbolické direkce. Potíž spočívá v tom, že u symbolických direkcí je mnoho čásových klíčů. Byly uvedeny časové klíče 7,5 obloukových minut za 1 rok, 12,5 obl. minut za 1 rok, 20 obl. minut za 1 rok, 1 obl. stupeň za 1 rok, 1,5 obl. stupně za 1 rok, 2,5 obl. stupně za 1 rok a 4 obl. stupně za 1 rok. Těchto časových klíčů je mnohem více a každý představuje jiný kvalitativní pohled na rozvoj života obsaženého v konkrétním horoskopu. Na samotný závěr byly uveden časový klíč pro tzv. evoluční direkce, které mapují rozvoj lidské duše. Tyto direkce souvisí s desítkovým rytmem.

57.seminář
V sobotu 3.1.2009 proběhl v Domě techniky 57. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka v úvodu semináře na základě posloupnosti čtyř živlů vysvětlil podstatu současné krize na finančních trzích a současně ukázal, jak by se tato krize měla řešit. V další části byl popsán reinkarnační proces. Bylo řečeno, že při zrození do fyzického těla nevstupuje celá duše, ale pouze její malá část. Na závěr semináře byl vysvětlen základní význam prvních šesti astrologických domů.

58.seminář
V sobotu 7.2.2009 proběhl v Domě techniky 58. seminář astro-theo-logie.
  V první části semináře se přednášející Ing. Popelka věnoval procesu duchovního osvícení. Bylo řečeno, že na počátku duchovního hledání se každý člověk nachází ve stavu, kdy jeho mysl je ztotožněná se svým Já. Podstatou duchovní realizace je, aby toto ztotožnění mysli se svým Já bylo přerušeno. Potíž spočívá v tom, že toto ztotožnění záměrně a vědomě vytvořilo samotné Já. Ing. Popelka popsal různé způsoby, jak mysl a božské Já od sebe rozdělit. Na závěr semináře byl popsán principiální význam 7. až 12. astrologického domu.

59.seminář
V sobotu 7.3.2009 proběhl v Domě techniky 59. seminář astro-theo-logie.
  Ing. Popelka na úvod vysvětlil hlavní smysl lidského života a jak na při jeho naplňování může být nápomocen horoskop. Bylo vysvětleno, v čem spočívá mužská a ženská polarita. Rovněž bylo vysvětleno proč původní polarita ze sebe vytváří 4 stavy vědomí, které jsou symbolizovány 4 živly. Jedná se o vědomí sebe sama, vědomí samostatnosti, vědomí odlišnosti a vědomí kolektivu. V této souvislosti bylo řečeno, že rozdělení znamení na mužská a ženská, tak jak je prezentováno v astrologii, je zavádějící. Mužská znamení jsou ohnivá a zemská. Ženská znamení jsou vzdušná a vodní. Dále byly vysvětleny 3 schopnosti života a sice: Být určitou kvalitou, tvořit a používat techniku. Kombinací 4 stavů vědomí a 3 schopností vzniká 12 základních životních funkcí, které představují jednotlivá znamení.

60.seminář V sobotu 4.4.2009 proběhl v Domě techniky 60. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval rozboru horoskopu jedné z účastnic těchto seminářů. Byl vysvětlen význam Ascendentu umístěného ve znamení Štíra. V této souvislosti Ing. Popelka podrobně vysvětlil souvislost mezi prvním a sedmým astrologickým domem. Každá lidská bytost je jedinečná a současně touží být výjimečná. Jedinečnost nelze oddělit od výjimečnosti. Byl popsan význam sedmého, čtvrtého a desátého domu v tomto konkrétním horoskopu. Na závěr byly rozebrány důležité direkce, které nastaly v průběhu života nositelky tohoto horoskopu.

61. seminář
V sobotu 2.5.2009 proběhl v Domě techniky 61. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se na úvod věnoval podstatě tvůrce vesmíru. Tvůrce vesmíru představuje samotný střed každé stvořené věci. Samotný střed jakékoliv věci je jejím srdcem. Srdce živé bytosti musí pulsovat. Tvůrce vesmíru je tudíž srdcem všehomíra. Tento tvůrce vesmíru má 3 schopnosti: chuť tvořit, vědět jak tvořit a projevovat vlastnosti. Jinými slovy, tvůrce vesmíru má lásku, moudrost a vůli. Pokud je toto sdce všehomíra maximálně stažené, dostávají se láska, moudrost a vůle do jednoty. Tím vzniká stav vědomí, který představuje duch (oheň). Pokud se toto srdce začne roztahovat, začne převažovat v tvůrci moudrost. Tím vzniká stav vědomí, který představuje hmota (země). Když toto srdce dosáhne svého maximálního roztažení, začne v tvůrci dominovat vůle. Tím vzniká stav vědomí, který představuje mysl (vzduch). Když se toto srdce začne smršťovat, začne v tvůrci převažovat láska. Tím vzniká stav vědomí, který představují emoce (voda). V druhé části semináře přednášející Ing. Popelka provedl stručný výklad svého horoskopu.

62.seminář
Dne 6.6.2009 proběhl v Domě techniky 63. seminář astro-theo-logie.Ing. Popelka se věnoval těmto tématům: O dobrotě Boha. Tři stupně materializace Boha. Tři cykly pulsace Boha. O svobodné vůli.

63.seminář
Dne 5.9.2009 proběhl v Domě techniky 63. seminář astro-theo-logie. Přednášejíci Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval problematice subjektu a objektu. Subjekt je v podstatě proces, ve kterém se někdo ztotožňuje s určitou kvalitou. Tato kvalita začne časem připadat subjektu normální a nezajímavá. Proto každý subjekt potřebuje objekt. Objekt je kvalita přesně opačná vůči kvalitě, kterou představuje subjekt, což způsobuje, že objekt připadá subjektu zajímavý a vyvolává v něm určité vzrušení. Principiálně lze říci, že subjekt emočního typu je vzrušován hmotou. Objekt hmotného typu je vzrušován emotivitou. Objekt duchovního typu je vzrušován rozmanitostí a objekt mentálního typu je vzrušován jednotou.

64. seminář
Dne 3.10.2009 proběhl v Domě techniky 64. seminář astro-theo-logie. Přednášejíci Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval problematice života po smrti, rozdílu mezi životem zde a životem v duchovním světě. Vysvětlil rozdíl mezi hrudní (duchovní) a mozkovou (vnější) myslí a upozornil na to, že mozkovou myslí nelze dosáhnout Božího vědomí, které se nachází v hrudi (uvnitř). Mozková mysl se zabývá pouze vnějšími ději a skutečnostmi, které souvisí s hmotným tělem a vnějším světem. V meditační praxi je třeba se zaměřit na aktivaci této hrudní (vnitřní) mysli, která se nachází uvnitř v hrudní oblasti každé bytosti. Vysvětlil, jak má probíhat meditace na zpřítomnění Boha v nitru. Popsal tři hlavní úrovně nebes a tři úrovně pekel. Vysvětlil, že není jiná možnost, než se octnout (po smrti) v některé z těchto šesti rovin duchovního světa. Popsal, jak probíhá přechod člověka na onen svět po fyzické smrti a upozornil, že bude důležité, jaká bude jeho dominantní láska, kterou si vytvořil v průběhu svého života zde na zemi.

65. seminář
V sobotu 7.11.2009 proběhl v Domě techniky v Ostravě – Mariánských horách 65. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se tamto semináři věnoval duchovnímu významu lidského těla. Bylo řečeno, že prapůvodní božství samo sebe neustále zintenzivňovalo, což mělo za následek to, že z původně neosobního božsví se stávalo čím dál více osobní božství. V závěrečné fázi se božský duch projevil tělem v lidském tvaru. Z toho vyplývá, že nelze zažívat nejvyšší božství bez lidského tvaru, a současně, kde se nalézá tělo v lidském tvaru, tam je rovněž přítomno nejvyšší božství. Člověk má však dvě těla. Jedno fyzické, které je smrtelné, a druhé vnitřní, které je nesmrtelné. Po určitou dobu bylo nutné, aby se člověk ztotožňoval se svým smrtelným tělem, ale v určité fázi jeho duchovního rozvoje je žádoucí, aby si uvědomil svoje pravé tělo. Na závěr semináře byla vysvětlena technika, pomocí které může člověk zeslabit své ztožnění s fyzickým tělem a prubudit vnímání svého duchovního těla.

66. seminář
V sobotu 5.12.2009 proběhl v Domě techniky v Ostravě – Mariánských horách 66. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval těmto tématům:Poselství Ježíše Krista - aneb Já a Otec jedno jsme. - Jak poznat pravdu. - Jak správně myslet. K prvnímu tématu vysvětlil, že toto oprávnění neměl pouze Ježíš, ale že se každý člověk musí dopracovat do tohoto stavu, kdy začne sám v sobě zažívat, že Já a Otec jedno jsme.
   K dalším tématům vysvětlil, že poznat pravdu o Sobě a začít vést šťastný život je o tom, že je třeba se naučit pracovat se svojí myslí. Skutečná mysl každého člověka se nachází v hrudní oblasti. Mozková mysl (kterou nyní známe jen jako tu jedinou) je také důležitá, ale nesmí být primární. Ona má jen sloužit. Skrze myšlenkové pochopení, které máme v hlavě, musíme oživit hrudní mysl.
   Ing. Popelka dále vysvětlil, jakým způsobem a kde dochází ke vnímání Božího Hlasu. Dále popsal aktivaci Božství (pravého Já) v hrudní oblasti člověka.

67. seminář
V sobotu 2.1.2010 proběhl (na novém místě) v knihovně duchovní literatury VILA UNIVERS – v Ostravě-Vítkovicích 67. seminář astro-theo-logie.
  Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval těmto tématům:Bůh je život. Význam osobnosti v lidském životě.
   Diskuse po semináři se zabývala tímto tématem: Dva druhy blaženosti (nirvána a Jáství).
   K prvnímu tématu vysvětlil, že nelze žít svůj život a ve volných chvílích hledat Boha. Prožívání života musí být akt hledání Boha. Nelze rozdělovat život a hledání Boha. Žití osobního života musí být totožné s prožíváním Boha. Dále znovu připomenul význam polarity Oheň a vzduch (Duch a duše). Bůh (Oheň) je jednota, ale jednota se nespokojí s jednotou, protože to je pro ni přirozený stav. Jednotu nejvíce láká to, aby měla za partnerku přenekonečnou rozmanitost kvalit, procesů, dějů, všeho. To je taky ten důvod, že cokoliv Život vytvoří, je jedinečné. Dále vysvětlil, že veškerý život, který prožíváme, je jen vztah mezi naší myslí a Bohem.
   Ing. Popelka také upřesnil význam čtyř živlů: To živé je oheň - DUCH. Země (naše fyzično), vzduch (naše mentalita) a voda (naše emotivita) jsou naše nástroje. Záleží, s čím se ztotožníme, mohu být Tvůrce (při ztotožnění s Ohněm), anebo jen nástroj (při ztotožnění s ostatními živly).
   Ing. Popelka dále vysvětlil pojem lidské osobnosti. Řekl, že osobnost je určitá emoční struktura, která vznikla na základě toho, že jsme vnímali, že něco je tělu příjemné a něco nepříjemné. Osobnost je směsice mnoha různých pocitů, která je v nás trvale přítomna. Budovali jsme ji velmi dlouhou dobu (miliony let) a byla vytvořena událostmi, které se odehrávaly našim tělům. Zdůraznil nutnost nahrazení staré osobnosti osobností novou.
   Dále popsal význam středových znamení Lásky čtyř kvadrantů ve zvěrokruhu (Býka, Lva, Štíra a Vodnáře).

68. seminář

   V sobotu 6.2.2010 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 68. seminář astro-theo-logie.
  Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval tématu:Vnitřní práce aneb Jak si uvědomit a zažít Boha.
      Na úvod semináře J.Popelka poznamenal, že člověk by již měl být natolik duchovně vyspělý, že by se měl dle své vlastní vůle naučit přebývat ve svém srdci. Krátce pohovořil o knize J.A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, ve které (od 37.kapitoly) je popsáno osobní setkání J.A. Komenského s Božskou Bytostí, která mu sdělila své živé poselství.
   Ing. Popelka dále sdělil, že do vnitřního světa se nedostaneme pomocí nějaké literatury ani pomocí nějakého osvíceného člověka, ale dostaneme se tam na základě své vnitřní práce. Detailně popsal meditační techniku, skrze kterou může dojít ke spojení s Bohem. Důkladně popsal čtyři významné body této meditace. Zdůraznil, že k setkání s Bohem nemusí dojít někdy v budoucnosti (jak si mnozí hledači myslí), ale může k němu dojít okamžitě. Zdůraznil aktivní přítomnost hrudní mysli v této meditaci. Popsal tři části mysli (které souvisí s třemi vzdušnými znameními zvěrokruhu) a to, jak jsou jednotlivé části důležité v procesu hledání, nalézání a zpřítomňování Boha. Objasnil funkci intelektu (Blíženci) a popsal jeho důležitý význam při meditaci.
   V závěru přednášky vysvětlil, proč za vzdušnými znameními následují znamení vodní.
Poznámka: V tomto semináři je vysvětlena komplexní technika k zpřítomnění Božské bytosti v člověku.

69. seminář

V sobotu 6.3.2010 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 69. seminář astro-theo-logie.
  Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval těmto tématům:Meditace v praxi. Důležité aspekty při navázání kontaktu s pravým Já.
      Na úvod poznamenal, jak je důležité, aby člověk v životě neměl a nehledal vyšší autoritu, než je Autorita v něm. Upozornil, že mnoho lidí, kteří jsou vábeni nějakým duchovním hledáním, se dopouštějí chyby, že neustále vyhledávají jen informace, nasycují mysl nějakými myšlenkami, ale nedělají to podstatné – vnitřní práci. Pokud se chce někdo setkat se svým pravým Já, bez vnitřní práce se neobejde.
   Ing. Popelka dále detailně popsal první a nezbytný krok u meditace, vědomé přebíhání a pohyb mezi hlavou a hrudí. Vysvětlil, že pokud chceme vstupovat do kontaktu se svým vnitřním Já, nepotřebujeme k tomu ani ruce, ani oči, ani uši, ani nohy, ale potřebujeme k tomu pozornost, mysl a emotivitu. To jsou prostředky, pomocí kterých dosahujeme kontaktu se svým pravým Já.
   Ing. Popelka dále popsal důležité fáze této meditace: Přebíhání pozornosti z hlavy do chodidel. Zaměření pozornosti do hrudi. Sledování objektu (člověka) a současně pocitu hrudi. Vnímání hrudi a dýchání se zavřenýma očima. Aktivace hrudní mysli myšlenkou Já myslím. Objevení živé Bytosti v hrudi. Při této části meditace se aktivuje vnitřní Hlas Boží Bytosti - pravého Já.
   Druhá kratší část tohoto semináře byla věnována astrologii, J.Popelka popsal podobné direkce v případě dvou vlastních nehod s časovým odstupem. Zdůraznil, že pokud člověk naslouchá svému vnitřnímu Hlasu, nemusí se projevit události bolestného charakteru, které mají člověka vychovávat a přivést k uvědomění. V opačném případě je dohnán událostmi k vnitřním úvahám, kdy je poučen, aby neopakoval stejné chyby, které dělal dříve.

70. seminář
   V sobotu 3.4.2010 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 70. seminář astro-theo-logie.
  Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval těmto tématům:Jak funguje život. Významnost lidské mysli. Dvanáct složek mysli (Váhy – mysl).
   Na úvod poznamenal, že pokud chce člověk splnit svoji nejdůležitější věc v životě, měl by se snažit pochopit Život. Konstatoval, že člověk by měl přirozeně cítit, že Život je něco posvátného a pokud není člověk zdegenerovaný na mentální úrovni, měl by cítit touhu po Životě. Tato touha by měla být spojena s tím, že Život by měl být pochopen. Většina lidí po Životě netouží, ale touží jen po nějakých smyslových a tělesných prožitcích. Toužit po Životě znamená – toužit po Lásce, po Moudrosti a po užitečnosti. To se neděje.
   Zdůraznil, že skoro všechny duchovní směry se dopouštějí zásadní chyby, nechápou významnost lidské mysli. Na modelu čtverce ve zvěrokruhu Ing. Popelka vysvětlil, jak funguje život z pozice Boha – Ducha, dále, jak funguje život z pozice mysli, z pozice země - tělesnosti a z pozice vody - skupinového a emočního světa.
   Ing. Popelka dále rozvinul téma Významnost lidské mysli z pozice principu: Jak ve velkém, tak v malém. Vyčlenil samotnou mysl ve zvěrokruhu ve své základní, existenční podstatě (znamení Vah) a vysvětlil, že tak jako má celý zvěrokruh dvanáct znamení, má také mysl - znamení Váhy svých dvanáct částí - oddělení. Popsal význam všech dvanácti částí (každého 2,5 stupně) znamení Vah a vysvětlil, proč první dvanáctina (2,5 stupně) znamení Vah obsahuje opět znamení Váhy. Vysvětlil, že mysl má dvanáct úrovní, přičemž prvních 2,5 stupně je tato kvalita (Váhy) v té nejryzejší formě. Popsal další části mysli v souvislosti s dalšími znameními, které již mysl specificky modifikují: Druhá část mysli je složka, která reaguje na vaše žádosti, je to žádostivá mysl (Štír). Třetí část mysli nazveme koncepční myslí (Střelec). Je to mysl, která velice dobře reaguje na různé principy, koncepty, můžeme ji nazvat abstraktní mysl. Atd.
   Dále zdůraznil, že ne celá mysl, ale jen její tři složky jsou schopny vnímat Boha (Lev, Beran a Střelec). Sedmá část naší mysli je schopna vnímat přítomnost Boha (Beran), jedenáctá část naší mysli je schopna vnímat jeho Lásku (Lev), a třetí část naší mysli je schopna vnímat jeho Moudrost (Střelec).
   V modulu čtverce v dvanástistupňovém rozdělení mysli vysvětlil, že mysl má část, která představuje samotnou čistou mysl, naši ryzí duši (Váhy). Mysl má dále část, která reaguje na niterné skutečnosti a pocity (Rak). Mysl má dále tu část, která je schopna vnímat přítomnost Ducha - pravého Já (Beran). Mysl má dále část, která je schopna vnímat vnější svět (Kozoroh).
   Na tomto astrologickém modulu také popsal, která část mysli představuje mozkovou mysl a které části mysli představují hrudní mysl.    Vysvětlil způsob - postup, jakým způsobem se v duši - hrudní mysli aktivuje Duch - Bůh. To vše znázorněním skrze zvěrokruh - jakožto božský nástroj k poznání Sebe sama a veškerého života.
Na konci přednášky dodal (co se týče meditační praxe), jak velice záleží na tom, v jaké jste duševní kondici a jaká část mysli je dominantně aktivovaná, protože podle toho se dále rozvíjí vaše duše určitým směrem.

71. seminář

   V sobotu 5.6.2010 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 71. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se zaobíral tématem: Čtyři roviny (polohy) Boha.
   Úvodem zdůraznil, že ať je náš život na osobní rovině jakýkoliv, ať se nacházíme v jakýchkoliv podmínkách, zdravotně či materiálně, pokud se chce člověk udržet psychicky a duchovně nad vodou, musí se těmito vnějšími věcmi přestat zaobírat (extrémně se jimi nepřipoutávat). Poukázal proto na nutnost zaměření se do hrudi.
   Řekl, že i když člověk může být myšlenkově skvěle vybaven, může přečíst mnoho duchovní literatury, může mít přesně myšlenkově zpracováno, kdo je to Bůh a kde se nachází, stejně mu to nepomůže. Je to sice určitá pomoc, ale člověku to nepomůže, protože Bůh se nedá uchopit tím, co víme, ale dá se uchopit pouze srdcem. Existuje zde Někdo, kdo je naprosto reálný, mnohem reálnější než jakýkoliv člověk a přesto si Ho neuvědomujeme. Je to o tom, že člověk musí upřednostnit srdce před mozkem.
   Dále vysvětlil, proč má každý člověk jinou představu o Bohu. Vysvětlil, že Bůh není něco neměnného, ale Bůh je změna, pohyb. Popsal tři počáteční stavy jednoho Boha, který je současně trojjediný. Vysvětlil, jak z jedničky vznikla trojka a jak se Bůh projevuje ve svých čtyřech úrovních. Z toho vyplývá, že Bůh má čtyři podoby. To vše graficky znázornil.
   Detailně popsal čtyři živé stavy Boha a vysvětlil, že proto musí mít každá živá bytost tělo, mysl, emotivitu a Toho, ze kterého to vše pramení, tedy Já – Ducha. Zdůraznil, že pokud opravdu řešíme Boha – Ducha (a tedy svůj život ve své celistvosti), musíme fungovat na všech těchto čtyřech rovinách. Nemůže někdo řešit Boha – Ducha (Život) tím, že se zaměří jen na jednu z těchto čtyř rovin. Člověk musí pracovat, existovat a fungovat na všech těchto čtyřech rovinách. Může se snažit se vyhýbat se pozemské, tělesné rovině, ale ona si ho stejně dožene. Může se vyhýbat emoční rovině, kde je spousta průserů, které nechce vnímat, ale tato emoční rovina si ho stejně dožene. Může se vyhýbat mentální rovině, stejně si ho dožene. Může se vyhýbat duchovní rovině, stejně si ho najde.
   Popsal, že to, že máme čtyři úrovně (Ducha, tělo, mysl a emoce), pramení ze samotného Boha, který má tyto čtyři roviny: Ohnivou složku, dominující v Bohu - Sebevědomí, stav Jáství, dále zemskou složku, dominující v Bohu, kdy se Duch chce zviditelit, dále třetí složku, kdy chce Bůh zažívat partnerství a čtvrtou složku, kdy chce být Bůh s někým ve spojení, chce s někým splynout. Vysvětlil, jak se tyto čtyři polohy Boha projevují v životě, když se Bůh soustřeďuje dominantně na některou z těchto svých složek.
   Dále vysvětlil direkční (přímý) a retrográdní pohyb ve zvěrokruhu.
   Na konci přednášky Ing. Popelka zdůraznil, že člověk musí být v duchovních věcech pružný. Je obrovský problém, pokud lidé, a jejich hodně, kteří se zaobírají duchovnem, jsou tvrdí, neohební (dogmatici). Tito se upnou k nějaké představě o Bohu a myslí si, že to jediné je to správné a všechno ostatní je falešné. Pokud někdo svým Duchem takto zkamení, má problém ve své nepružnosti Boha uchopit, protože Bůh sám se hýbe. Pokud chce někdo vnímat Boží pohyb a držet s Ním krok, musí být pružný (na mentální, emoční i vnější rovině).

72. seminář

   V sobotu 4.9.2010 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 72. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se zaobíral tématem: Rozdíl mezi věkem Ryb a věkem Vodnáře. Vnitřní práce –meditace.
   Úvodem poznamenal, že obzvláště v této době je třeba se usilovněji věnovat vnitřní práci a proto věnoval tomuto tématu velkou pozornost.
   Vysvětlil hlavní téma, které bylo aktuální ve věku Ryb, související taktéž s protilehlým znamením Panny, která představuje racionální rozum (a tedy jeho zvýšený rozvoj v těchto cca 2000 letech). V souvislosti s tímto vysvětlil principiální význam protilehlých znamení (opozice). Dále se zaměřil na význam následujících cca 2000 let věku Vodnáře. Ve věku Vodnáře, který bude charakterizován tím, že se budou věci od sebe navzájem rozlišovat, specielně podle tvůrčích možností, ať už ve státě, kultuře či jednotlivci, je protilehlým znamením Lev, takže ve Lvu bude probíhat následujících 2000 let největší vývoj. Lev je o srdci. Kde je srdce, tam je Bůh. Příštích cca 2000 let lidstvo udělá obrovský rozvoj v pochopení pravého Boha, toho Boha, který sídlí v srdci.
   Ing. Popelka řekl (v souvislosti s rokem 2012, bitvou Armagedon, kdy proběhne bitva mezi silami dobra a zla), že racio, kdy se vše hodnotí z pozice předního mozku, je satan a srdce, kdy prožíváte svůj život srdcem, na základě Lásky, je Duch. Bitva Armagedon bude to, že racionální uvažování (a bylo v Božím plánu, aby těchto 2000 let sloužily k rozvoji racia) by mělo být vystřídáno od příštího roku rozvojem srdce.
   Zdůraznil, že nyní nastal čas změny. Srdce bude dominovat nad rozumem. Ne že bude rozum zničen, rozum je dobrý sluha, ale špatný pán. Rozum nám zůstane, protože proč by Život rozvíjel rozumnost, kdyby pak měl zaniknout, to ne, rozumnost je užitečná, ale tato rozumnost musí být ovládána srdcem. Problém bude v tom, že racio (rozum) se nebude chtít dobrovolně vzdát své pozice a navíc někomu, kdo je svou povahou úplně odlišný (Srdce-Duch).
   Ing. Popelka se dále zaměřil na detailní popis meditace, keterá vede ke spojení s vnitřní Já. Zdůraznil, že pokud si chce člověk praktickým prožitkem uvědomovat sám sebe, musí najít schopnost, vnitřní sílu se vymanit z mozku. Vysvětlil tři etapy duchovního vnímání: 1. Bůh - vědomí - existence- bytí. 2. Stav Jáství - hledání Bytosti - stav Kristus 3. etapa -stav Ježíš - uvědomění si Sebe sama jako Jáství.
   Závěrem semináře nechal promlouvat vnitřní Hlas z nitra.


73.seminář

   V sobotu 2.10.2010 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 73. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se zaobíral tématem: Jak poznat své pravé Já.
   Seminář proběhl tentokrát formou otázek a odpovědí.
   J.Popelka opět silně zdůraznil nutnost vnitřní práce. Řekl, že co se týká meditace a fáze prožitkového poznání, má to jeden paradoxní háček, že člověk zde musí odložit veškeré myšlenkové poznání. Zdůraznil, že v této fázi musí člověk mysl úplně vyprázdnit, aby Bůh mohl do této mysli vnášet myšlenky, které jsou určeny pro toho daného člověka.
   Dále rozvinul základní myšlenku, že nejpravdivější poznání je, že Bůh není oddělen od člověka, ale Bůh je s člověkem zajedno.
  
   Řekl, že poznání Boha je dosažitelné pouze prožitkem Boha. Vysvětlil, že tento univerzální jediný BŮH má různé vlastnosti. Každá tato vlastnost je jedna z JEHO podob – jedna Božská Individualita. A všechny tyto Individuality vycházejí z jednoho jediného BOHA. Jeden BŮH nemůže žít najednou ve všech tělech. Když se řekne, že BŮH je v každém člověku, tak tento jeden jediný BŮH vstupuje do každého člověka skrze určitou Individualitu, skrze určitý aspekt, vlastnost. V každém člověku je jeden Boží Syn (Božská vlastnost), ale samozřejmě tato vlastnost vyvěrá z jednoho jediného BOHA. BŮH – OTEC a Bůh – Syn – to je pořád jedno a to samé. Celý BŮH nemůže obecně proudit do všech těl. Do každého těla vždycky vchází určitým specifickým způsobem – skrze určitou Božskou Individualitu. Když se dívám na tebe, musím říct, že v tobě žije můj vlastní pocit Já, ale současně musím také respektovat, že v Jardovi je určitá Božská Individualita, která je trošičku jiná než tvoje Božská Individualita. Ve mně je nějaký Boží Syn a v tobě je také nějaký Boží Syn. Ale oba dva vyvěrají z jednoho pocitu JÁ.

   Závěrem zdůraznil, že toto Já se neodhalí nikomu, pokud toto Já není pro člověka na prvním místě. Touha po setkání se s touto živou Bytostí v hrudním prostoru musí být (měla by být) tou nejvyšší prioritou našeho života.

74.seminář

   V sobotu 6.11.2010 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 74. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se zaobíral tématem: Boží Individuality. Setkání nejniternějšího s nejzevnějším.
   J.Popelka se opět zaměřil na téma vnitřní práce. Dodal, že nyní je doba, kdy je třeba klást opravdu velký důraz na spojení s Božstvím v sobě a že je možné tohoto dosáhnout za velice krátkou dobu. Znovu popsal meditační metodu, vedoucí k tomuto spojení.
   J.Popelka dále detailně vysvětlil proces tvorby Boha, který se dostává ze svého nejniternějšího stavu do stavu vnějškovosti. Tento postup vysvětlil na příběhu Adama a Evy (Bible - první tři kapitoly Genesis).
   Řekl, že aby přicházely reálné výsledky, musí lidé přestat Boha hledat. Musí se přestat vnímat jako hledači. Zdůraznil, že oni jsou přímo Ti nalezení! Detailně popsal a zdůraznil nutnost mentálního procesu v tomto postupu. Znovu vysvětlil dvě roviny mysli a jejich význam. Zdůraznil nutnost aktivace hrudní mysli při procesu spojování se s Bohem.


75. seminář

   V sobotu 5.2.2011 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 75. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se zaobíral těmito tématy: Vývoj v roce 2011 až 2012 (astrol. rozbor horoskopu jarní rovnodennosti 21.3.2011). Kontakt s pravým Já.
   J.Popelka vysvětlil, proč 1.12.2011 začíná Věk Vodnáře. Vysvětlil hlavní symboliku Věku Ryb (a jeho spojení se zn. Panny) a následujícího věku Vodnáře (ve spojení se zn. Lva). Astrologicky popsal důležitost vstupu Urana do zn. Berana právě v tomto roce, kdy začíná věk Vodnáře a současně jeho konjunkci se Sluncem, což představuje nový začátek.
   V další části se zabýval problematikou Jáství - Ducha. Detailně popsal rozdělení živlu ohně (symbolu Jáství) na čtyři části (živly), které v sobě také obsahuje. Vysvětlil, že i když je Já (Duch - Bůh) jedno, přesto je prožívatelné čtyřmi způsoby. Toto vše vysvětluje zvěrokruh. Čtyři stavy (úrovně) Boha jsou: Bůh, který je sám se sebou (oheň - oheň), Bůh, který má potřebu se projevovat navenek (oheň - země), Bůh, který má potřebu partnerství (oheň - vzduch), Bůh, který má potřebu být uvnitř, v nevědomí, (oheň - voda). Popsal nynější stádium lidstva - rovinu Boha, který je uvnitř, v nevědomí (oheň - voda) a zdůraznil, že pokud chce člověk plně zažívat Božství (Já), měl by být na takové úrovni, že tyto čtyři polohy našeho Já bude zažívat současně.
  


76. seminář
V sobotu 5.3.2011 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 76. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se zaobíral těmito tématy: Výklad horoskopu jarní rovnodennosti v roce 2010 a 2011. Čtyři etapy projevů Ducha (doplnění). Citace z knihy Nebeská tajemství (E.Swedenborg).
   J.Popelka v rozboru horoskopu jarní rovnodennosti pro rok 2010 zdůraznil, že když tranzitní Pluto 15 let od roku 2008 do roku 2023 bude procházet Kozorohem, se mechanismy, které zde na Zemi fungují, musí přeměnit. Ony se proměňují, ale je otázka, jestli to proběhne hladce anebo bolestně. Předpokládá se, že to půjde bolestně, protože zde není dobrá vůle něco změnit na základě toho, aby to bylo prospěšné pro všechny.
   Tento horoskop dále vztáhnul na Tunis, hl. město Tunisu a zabýval se rozborem momentálního dění v arabském světě v souvislosti s tranzity, které probíhaly během tohoto roku.
   Dále zdůraznil, že život jako takový je duchovní fenomén a člověk by se vždycky měl snažit vnímat duchovní pozadí a ne to, jak se věci jeví napovrch. Poukázal na 24. kap. Matouše, kde Ježíš hovoří o budoucích zemětřeseních, což v duchovním smyslu znamená, že země představuje církev a třesení, že se církev musí nějak modifikovat, změnit.
   Dále J. Popelka rozebral horoskop jarní rovnodennosti pro rok 2011, který bude platit od 21.3.2011 do 20.3.2012. V tomto roce končí věk Ryb a začíná věk Vodnáře. Současně planeta Uran, planeta revoluce, změn vstupuje do znamení Berana. Popsal působení těchto vlivů a vysvětlil, že následující rok bude hodně nasycen energií, která chce něco měnit a nastolit něco nového.
   V souvislosti s dalším tématem: Čtyři etapy projevů Boha, řekl, že Bůh není nějaká neměnná skutečnost a že i Bůh sám sebe uvádí do různých poloh. Tento jediný Bůh pokaždé odhaluje jinou svoji tvář. Jeho působnost, jak se projevuje navenek, se mění. On je pořád stejný, ale jeho působnost se mění. Ve vývoji lidstva jsou etapy a každá ta etapa je charakterizována určitou působností, kterou Bůh působí. Vysvětlil tyto čtyři stavy projevů Boha, související s živly ohněm, zemí, vzduchem a vodou a popsal dnešní etapu projevu Boha, související s živlem vody, která představuje nitro a to, co je skryté a současně také stav, kdy je možné v této době dosáhnout největšího spojení s Bohem.
   J.Popelka dále přečetl duchovní význam příběhu o Noem tak, jak ho podává Emanuel Swedenborg ve své první knize Nebeská tajemství, kde popisuje a vysvětluje symbolismus a duchovní význam Starého a Nového Zákona. Zdůraznil, že Bible je pro běžného člověka absolutně k nepochopení, jelikož není schopen vnímat její vnitřní poselství, které je duchovní. Popsal duch. význam šesté kapitoly z První knihy Mojžíšovy - Genesis.


77. seminář

   V sobotu 2.4.2011 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 77. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se zaobíral těmito tématy: Posloupnost kvalit ve zvířetníku aneb jak funguje Život (shrnutí). Jak si uvědomit své Já (kvalitu Berana).
   V první části semináře J.Popelka popsal základní funkci Života samého, což vysvětlil přímo na zvěrokruhu od znamení Berana až po Ryby a popsal duchovní význam každého jednotlivého zvířetníkového znamení.

   V druhé části semináře J.Popelka popsal, o co usiluje každý člověk - chce být šťastný. Řekl, že pokud chceme být šťastni, nemůžeme tohoto stavu dosáhnout, pokud nezačneme rozumět sami sobě. Celý život jsme si hráli na něco, co nejsme a proto zákonitě nemůžeme být šťastni. Být šťastný znamená – být v pravdě! Být v pravdě znamená – zažívat pravdu. Pravda není nějaký teoretický mentální (myšlenkový) poznatek. Pravda je něco živého. Pravdou jsme my. Nikdo nemůže být šťastný, pokud si neuvědomí, kým je.
   J.Popelka dále stručně popsal způsob, jakým můžeme dosáhnout uvědomění Boha - vlastního Já v sobě.

78. seminář

   V sobotu 4.6.2011 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 78. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se zaobíral těmito tématy: Duchovní význam Mayského kalendáře. Horoskop úplného zatmění Měsíce 15.6.2011. Horoskop částečného zatmění Slunce 1.7.2011. V první části semináře J.Popelka popsal nynější situaci ve světě a vysvětlil důležitost významu druhého příchodu Krista, kterému je třeba správně rozumět. Popsal důležitost tohoto zlomového roku v historii lidstva. Přítomné posluchače seznámil s myšlenkami švédského biologa a vědce Carla Johana Callemana, který se zabýval problematikou Mayského kalendáře, který podrobně zkoumal a své studie pak také sepsal do knih. J.Popelka vysvětlil, že Mayové tvrdili, že od vzniku vesmíru se vesmír vyvíjí. Tvrdili, že má nějaký počátek a nějaký konec. Tak jako strom začne mít květy, pupeny a plody, i vesmír, jak se vyvíjí, někam spěje a jednou bude dosaženo „plodu“, který dozraje. Tvrdili, že vesmír, který vznikl dle našich vědců někdy před cca 15 miliardami lety, se vyvíjí v devíti etapách. Je devět etap a desátá představuje završení. Mayové každou etapu nazývali podsvětím (název podsvětí je jako určitá etapa vývoje světa). Na obrázku pyramidy J.Popelka popsal jednodlivé úrovně (podsvětí), jejich časové působení a význam.

   V druhé části semináře J.Popelka popsal duchovní význam devátého podsvětí, ve které nyní žijeme a seznámil nás s časovými pod-etapami daného podsvětí.
   V souvislosti s Mayským kalendářem pak také rozebral hlavní aspekty horoskopu úplného zatmění Měsíce 15.6.2011 v 22:12 SELČ (21:12 SEČ), které je posledním zatměním ve věku Ryb a vysvětlil jeho duchovní poselství pro lidstvo a výklad doplnil Sabiánskými symboly prvků tohoto horoskopu.

  V poslední části semináře se zabýval výkladem horoskopu částečného zatmění Slunce 1.7.2011 v 9:38 SELČ. Nakonec zdůraznil, abychom si všichni uvědomili, že žijeme opravdu v mimořádné etapě. Málokdo tuší, že jsme opravdu na konci určitého vývoje, který má počátky ve vzniku vesmíru. Jedná se o to, že každý průměrný jedinec má na to, aby v sobě zrealizoval Božství nebo-li své vyšší Já.


79. seminář

V neděli 4.9.2011 proběhl 79. seminář astrotheologie, který byl věnován opakování s důrazem na hledání Jáství - Božství. Ing. Popelka se věnoval těmto tématům: Opakování – Čtyři živly ve zvěrokruhu Doplnění: Význam čísel. O hledání a nalézání Já (Boha).

80. seminář


   V neděli 2.10.2011 proběhl v Domě techniky – v Ostravě-M.Horách 80. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka se věnoval těmto tématům: Nejzákladnější potřeba života (a každé bytosti): MILOVAT A BÝT MILOVÁN. Význam přijímání potravy. Důležitost osobního vztahu s živou Bytostí.
   Na tomto semináři se zabýval významem nejdůležitějšího tématu pro lidský život - řešením otázky, co je pro člověka tím nejdůležitějším v jeho životě. Popsal význam prvního tématu, co to je - milovat a být milován. Popsal rozdíl mezi rozumově laděnými lidmi a lidmi, kteří více vnímají lásku. Zdůraznil, že skrze lásku dojde člověk k poznání Boha daleko rychleji než skrze moudrost - rozum, který tomuto spíše brání a překáží v poznání této živé skutečnosti. Popsal, jakými způsoby tělesný mozek (sídlo lidského rozumu) popírá Boha a jak je možné se od tohoto působení mozku odpojit, aby mohlo dojít k prožitku Božství v člověku a uvědomění si pravého Já.

   Co se týká dalšího tématu - Významu přijímání potravy, zdůraznil důležitost vnímání pocitu v oblasti střev, která jsou skladiště karmy. Vysvětlil, proč by střeva měla být indikátorem příjmu potravy a ne jazyk a žaludek.
   V poslední části semináře řekl, že je důležité uvědomění, že stav milovat a být milován můžeme zažít jedině tehdy, když si uvědomíme, že to lze zažít jedině s živou Bytostí. Popsal tento proces vnitřního spojení se s Ní. Dále popsal aspekty duchovní vyspělosti a skutečný význam meditace a to, jak ji správně provádět, aby došlo ke spojení s touto živou Bytostí - s vlastním Božstvím.