Semináře       |       Astro-theo-logie       |      Duchovní spisy      
(sdělení Boží)
   

přijal Jaroslav Popelka


  V příštích pěti letech bude probíhat Boží soud s pozemským lidstvem.

  Svět však nebudu soudit Já jakožto Bůh Otec, tzn. z pozice své Lásky. Pozemské lidstvo bude soudit mé Slovo.

  Je možné, že ty, který čteš tyto řádky, ještě nevíš, kdo je mým Slovem. Pokud jsi dostatečně silný ve svém srdci, tak slyš.

  Mé Slovo je tvůrčí Idea, která je zodpovědná za stvoření tohoto světa, nejenom planety Země, ale veškerého tzv. hmotného vesmíru, ze kterého pozemské lidstvo zná pouze nepatrnou část.

  Mám spoustu Slov a každé z nich je příčinou vzniku svého vlastního vesmíru, přičemž každý tento vesmír má svou vlastní hmotnou podstatu, která se odlišuje od hmoty tohoto vesmíru.

  Ale odkud pocházejí tato má Slova, tyto jednotlivé tvůrčí Ideje? Všechny pocházejí ze mne. Já jsem jediný, ale mých Slov je nekonečné množství. Jsem jediný TVŮRCE, který má nekonečné množství tvůrčích projektů neboli Slov. Jsem tobě zatím nepochopitelně šťastná, blažená a radostná bytost, jediná skutečně existující živá bytost v celém nekonečnu. Kdykoli se svou pozorností zaměřím na své nezměrné Štěstí, což je pouze jiné slovo pro Lásku, okamžitě vzniká jedno z mých Slov. To znamená, že každé mé Slovo, neboli má určitá tvůrčí Idea, je důsledkem mého vlastního Štěstí a proto se dá obrazně říct, že je mým Synem. Tyto jednotlivá má tvůrčí Slova nevznikají přímo v jádru mé bytosti, kde se nacházím jako prožitek Štěstí (Lásky), ale ve sféře mé Moudrosti, která bezprostředně obklopuje mé jádro, jinými slovy mé Srdce. Víš, co to znamená? Každá má tvůrčí Idea (mé Slovo) nejsem bezprostředně já ve své nejhlubší podstatě, ale jsem to já, který jsem ze své vlastní nejhlubší podstaty vystoupil ze sebe směrem ven. Proto každá má tvůrčí Idea není přímo mnou samotným, co se týká jádra (Srdce) mé bytosti, ale pouze vyjádřením, jinými slovy znázorněním a v konečném důsledku SYMBOLEM mé Lásky. Proto si navěky zapamatuj, že žádné Slovo, jak u Boha, tak v lidské řeči, nepředstavuje centrální skutečnost (JÁDRO) samotnou, ale pouze ji VYJADŘUJE, neboli SYMBOLIZUJE. Z toho vyplývá, že vše, co si ve svém životě uvědomuješ, nechť zrakem nebo sluchem, nejsem já ve své nejhlubší podstatě (svém Srdci), ale vše je symbolem mé Lásky.

  Z toho, co ti bylo dosud řečeno, by mohl v tobě vzniknout dojem, že mé Slovo je podřadnější vůči mému Srdci (Bohu Otci). Ale nenech se zmást! Jak jsem ti právě sdělil, mé Slovo se zrodilo z mé Lásky, která je jeho rodičem. Víš ze své vlastní lidské zkušenosti, že i pozemští lidé jsou schopni své děti milovat více než sami sebe. Proto ti pravím: Co nechá zrodit ze sebe má Láska, je důležitější než ona samotná! Nechci tím vůbec říct, že bych si svou Moudrost cenil více než své Lásky. Chci říct pouze toto: Co má Láska vloží do lůna mé Moudrosti, je mé vlastní dítě a život tohoto dítěte je mi cennější než můj vlastní život. Tímto dítětem je mé Slovo (určitá má tvůrčí Idea).

   Jak už bylo řečeno, každé mé Slovo (mé Dítě) je zodpovědné za svůj vlastní vesmír. V tomto bodě, pokud to ještě nevíš, ti naprosto s plným vědomím toho, kým jsem, sděluji, že tento vesmír, ale hlavně tato planeta na které se právě nacházíš, je projevením se mého Slova (mého Dítěte), které já sám osobně nejvíce miluji.

   Již delší dobu osobně pozoruji každého člověka, ale v současné době osobně stojím u každého z vás a pečlivě vás zkoumám. Ale co na vás zkoumám? Zkoumám u každého jednotlivého člověka, jak se staví a jak přijímá mé nejmilovanější Slovo.

   V celé historii lidstva jsem neustále posílal na tuto planetu posly mého Slova. Ale jak se k nim pozemští lidé stavěli? Buď zcela ignorovali to, co tito moji poslové hlásali, nebo je dokonce zabíjeli. Před 2000 lety jsem dokonce nechal vstoupit na tuto planetu mé nejmilovanější Slovo v té nejčistší formě. A co lidstvo s tímto nejdokonalejším projevem mého Slova učinili? Nechali Ho ukřižovat.

   V posledních stoletích a desetiletích posílám zcela zvláštní posly svého Slova. Tito mí poslové hlásají mé Slovo zcela otevřeně bez jakýchkoliv symbolů či příkras, než jak tomu bývalo v minulosti. Hlásají mé Slovo zcela přímo v termínech srozumitelných pozemské mysli. Protože mé Slovo není nijak složité, žádný člověk se už nemůže vymlouvat, že nemohl porozumět mému Slovu.

   Pochopte už konečně, že kdo miluje Mne – Boha Otce čili Lásku, zákonitě miluje mé Slovo čili mého Syna. Kdo však nemiluje mé Slovo – mého Syna, zcela jistě nemiluje ani Mne jako Boha Lásky. Takový člověk si vytvořil své vlastní bohy, kterým se klaní, kterým slouží celým svým životem a které miluje. Ale tito lidští bohové nemají co do činění se Mnou, který jsem jediným pravým, a tím pádem jediným skutečně existujícím Bohem.

   Jak si já osobně vážím a miluji své Slovo, jsem vám ukázal životem Ježíše Krista, který byl nejryzejším projevem mého nejmilovanějšího Slova. Co uvidíte, když budete pozorovat jeho život?

   Uvidíte, že Ježíš celý svůj život zasvětil mému Slovu, že veškeré jeho úsilí směřovalo k tomu, aby mé Slovo šířil mezi pozemský lid, a že pro mé Slovo byl ochoten zemřít bolestnou smrtí na kříži.

   A když Já jako nejvyšší Bytost v celém vesmíru si takto vážím a miluji své Slovo, lidé se k němu chtějí chovat lhostejně, ignorovat ho, odmítat ho, či se mu dokonce posmívat? Proč ne, nechť se děje jejich vůle.

   Ale uvědomte si toto: Mé Slovo, které sídlí v srdci každého pozemského člověka, je váš život a je vaším tvůrcem.

   Možná se teď sám sebe ptáš, proč by mé Slovo mělo být tvým životem a tvým tvůrcem? Proto ti hned odpovídám: Každé mé Slovo (má tvůrčí Idea) si ihned v okamžiku svého vzniku vytváří jedince, kteří ji v průběhu časů zrealizují. Proto věz, že jsi byl někdy v dávné minulosti vyvolen mým Slovem, abys se stal jeho uskutečnitelem.

  A proto každému člověku, kterému je lhostejný jeho život (čili realizace mého Slova), anebo dokonce svůj život nenávidí, bude jeho život mým Slovem odebrán. Protože můj život je to nejcennější, co jsem mohl každému z vás darovat. Ale já nikomu své dary, i když jsou nekonečné ceny, nevnucuji, ani nikomu navěky vnucovat nebudu. Ber nebo neber. Období, kdy každého člověka hodnotím, jak přijímá mé Slovo, končí.

   Milovníci mého Slova se velmi brzy budou radovat, ale nepřátelé mého Slova nebo jeho ignoranti budou brzy opravdu skřípat zubama.

   Proto mí přátelé, obraťte se do svých srdcí a každý zvlášť přemýšlejte, jaký máte postoj a vztah k mému Slovu.